Právny obzor

3

Ročník 107

2024

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Special Issue | Volume 101 | 2018

Articles

Slovak legal science before 1918 ... 1
V o z á r, J.

Importance of foundation of the Czechoslovak Republic for the origin and development of Slovak legal science ... 8
O v e č k o v á, O.

Establishment of legal system of the Czechoslovak Republic (1918) ... 15
G á b r i š, T.

Towards Breaking up of Czecho-Slovakia 1939: Within the Light of Memorandum by Hans Kelsen ... 34
C o l o t k a, P.

General Paradigms of Law as Seen by Emil Svoboda ... 40
E l i á š, K.

Criminal Law for the Czechoslovak Republic ... 60
J a b l o n i c k ý, T.

From Scientific Life

On the threshold of a new age: Interdisciplinary conference on the first years of the Czechoslovak Republic, Prague, 26 – 29 October 2018 ... 83
G a j d o š o v á, M., L a c l a v í k o v á, Š v e c o v á, M.


Special Issue (Volume 104) 2021 | Special Issue (Volume 103) 2020 | Special Issue (Volume 102) 2019 | Special Issue (Volume 101) 2018 | Special Issue (Volume 100) 2017

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET