právny
obzor

4/2016

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA

SK | ENG

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES CONTAINS PAPERS DEALING WITH RECENT LEGAL PROBLEMS AND DEVELOPMENTS

L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES PRESENTE DES TRAVAUX INEDITS CONSACRES AUX PROBLÉMES ACTUELLES DE L´ETAT ET DU DROIT

ZEITSCHRIFT FUR THEORETISCHE FRAGEN DES STAATES UND DES RECHTS VEROFFENTLICHT VOM INSTITUT FUR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

AKTUÁLNE ČÍSLO | REDAKCIA | POKYNY PRE AUTOROV | ARCHÍV | OBJEDNÁVKA | TIRÁŽ

TIRÁŽ

Teoretický časopis pre otázky štátu a práva. Vydáva Ústav štátu a práva Slovenskej akadémie vied, 813 64 Bratislava, Klemensova 19, vo vydavateľstve Slovak Academic Press, spol. s r.o., Bratislava.

Časopis vychádza ročne 6-krát. Hlavná redaktorka prof. JUDr. Oľga Ovečková, DrSc., výkonná redaktorka JUDr. Tatiana Weissová, redaktorka RNDr. Eva Majeská.

Redakcia: 813 64 Bratislava, Klemensova 19, tel. 52962325.

Rozširuje, objednávky a predplatné (aj do zahraničia) prijíma SAP - Slovak Academic Press, spol. s r.o., P. O. BOX 57, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava. E-mail: sap@sappress.sk, www.sappress.sk.

Objednávky do zahraničia prijíma a vybavuje aj SLOVART G.T.G. Ltd., Krupinská 4, P. O. BOX 152, SK - 852 99 Bratislava. E-mail: info@slovart-gtg.sk.

Registračné číslo 7072. ISSN 0032-6984

Distributed by SAP - Slovak Academic Press, spol. s r.o., P. O. BOX 57, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava.

Distribution rights are held by KUBON and SAGNER, P. O. BOX 34 01 08, D-8000 München, Germany.

Právny obzor je určený všetkým pracovníkom z oblasti teórie i praxe. Uverejňuje pôvodné články z rozličných odvetví štátu a práva, informácie, recenzie, a správy, prípadne medailóny jubileám najvýznamnejších osobností. Časopis vychádza nepretržite od roku 1917.

Časopis patrí medzi recenzované časopisy. Časopis je citovaný v Index to Foreign Legal Periodicals, Berkeley: University od California Press.


Do Vašej pozornosti ďalej odporúčame:
Ústav štátu a práva SAV | Zbierka.sk | Zakon.sk | Ombudsman | Občan.sk | Ústavný súd | MS SR


 

Upozornenie!
Na všetky príspevky sa vzťahuje autorské právo. Za obsah textov, reklám a obrázkov zodpovedajú ich autori a zadávatelia. Vydavateľ si vyhradzuje právo na skrátenie a formálnu úpravu textu, ako aj na ich jazykovú úpravu. Vydavateľ si tiež vyhradzuje právo na umiestnenie inzercií a reklamných článkov, pokiaľ nebolo dohodnuté ich umiestnenie so zadávateľom. Kopírovanie a rozširovanie textov, grafov a fotografií, alebo ich častí je povolené len s písomným súhlasom autorov a vydavateľa.právny obzor, právo, právník, ústavný súd, ľudské práva, ombudsman, občan, zákon, zbierka
Správca domény je Mgr. Peter Krákorník. Doména je registrovaná na Občianske združenia veda.sk
Copyright ©
Ústav štátu a práva SAV, 1953 - 2016 | All rights reserved | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET
ROČNÍK 99 * 2016 * MIC 49 472