Právny obzor

3

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Pokyny pre autorov

English version 
1. Rukopis musí byť napísaný v programe umožňujúceho tvorbu textového dokumentu (napr. program MS Word). Rukopis je potrebné zasielať elektronicky na adresu usapvera@savba.sk Spolu s rukopisom poskytne autor aj nasledovné informácie: adresu bydliska, názov pracoviska, pracovnú pozíciu a číslo bankového účtu, na ktorý autor požaduje poslať honorár.

2. Rukopis obsahuje názov v slovenskom a anglickom jazyku. Jeho súčasťou je abstrakt v anglickom jazyku (20 riadkov), kľúčové slová (3 - 5) a zoznam použitej literatúry (bibliografia) zostavený v abecednom poradí.

3. Rukopis musí spĺňať požiadavky na formu: veľkosť písma 12; font písma Times New Roman; riadkovanie 1,5; počet úderov na stranu vrátane medziznakových medzier 60; počet riadkov na stranu 30. Rozsah rukopisu je 20 až 25 normostrán. Správy z vedeckého života, recenzie a anotácie 5 strán a menej.

4. Rukopis musí byť zostavený prehľadne a zrozumiteľne. Rukopis je potrebné členiť do kapitol, prípadne doplnených o medzititulky, a dodržiavať zásadu jedna myšlienka = jeden odsek. V texte je potrebné zachovávať jednotnú terminológiu. Strany rukopisu je potrebné číslovať.

5. Poznámky pod čiarou je potrebné uvádzať priebežne. V prvej poznámke pod čiarou uvedie autor meno a priezvisko, dosiahnuté tituly a pracovisko, na ktorom dielo vytvoril. V druhej poznámke pod čiarou uvedie autor informáciu, či bolo dielo vytvorené aj vďaka finančnej podpore niektorej z grantových schém.

6. Citácie je potrebné v texte priebežne indexovať a uvádzať ich ako poznámku pod čiarou. Pri citáciách je potrebné dodržiavať jednotnú formu. Vzory citácií sú uvedené webovej stránke www.pravnyobzor.sk

7. Vydavateľ zabezpečuje jazykovú úpravu textu.

8. O výsledku recenzného konania informuje vydavateľ autora elektronicky emailom. Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky.

9. Rukopis, ktorý nebude v časopise zverejnený, bude na požiadanie vrátený autorovi.

10. Vydavateľ dodržiava pravidlá publikačnej etiky a správnej publikačnej praxe, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.pravnyobzor.sk Zaslaním rukopisu do redakcie sa autor zaväzuje postupovať v súlade s týmito pravidlami.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(tlačené vydanie)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET