Právny obzor

6

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Pokyny pre autorov

English version 
1. Rukopis musí byť napísaný v programe umožňujúcom tvorbu textového dokumentu (napr. program MS Word) v slovenskom alebo českom jazyku. Rukopis je potrebné zasielať elektronicky na adresu usappo@savba.sk, a to v dvoch variantoch, úplnom a anonymizovanom. Úplný variant rukopisu je článok v podobe, v akej má byť publikovaný.

2. Rukopis (úplný variant) obsahuje názov v slovenskom (českom) a anglickom jazyku. Jeho súčasťou je abstrakt v anglickom jazyku (20 riadkov), kľúčové slová (3 - 5) a zoznam použitej literatúry (bibliografia) zostavený v abecednom poradí. V prípade špeciálneho čísla časopisu je autor povinný zaslať rukopis kompletne spracovaný len v anglickom jazyku.

3. Autor poskytne redakcii časopisu spolu s rukopisom aj nasledovné informácie: meno, priezvisko, akademické tituly, adresu bydliska, názov pracoviska autora, pracovnú pozíciu, ORCID číslo (ak je k dispozícií), kontaktný email a číslo bankového účtu, na ktorý autor požaduje poslať honorár.

4. Anonymný variant rukopisu musí byť úplne identický s úplným variantom s výnimkou nasledujúcich zmien: (i) musí byť vymazané meno autora; (ii) musia byť zmazané všetky odkazy na granty a iné formy podpory, podľa ktorých je možné identifikovať autora; (iii) pokiaľ autor odkazuje na svojej vlastné práce, musia byť odkazy formulované tak, aby znemožňovali identifikáciu; (iv) rovnako tak je treba zmazať alebo upraviť ďalšie formulácie, ktoré umožňujú identifikáciu autora.

5. Redakcia časopisu nezodpovedá za prípadné dôsledky vyplývajúce z nedostatočnej anonymizácie rukopisu. Súčasne si však vyhradzuje právo v texte rukopisu vykonávať ďalšie anonymizačné zásahy. Nedostatočná anonymizácia môže mať za následok zdržanie recenzného konania.

6. Rukopis musí spĺňať požiadavky na formu: veľkosť písma 12; font písma Times New Roman; riadkovanie 1,5; počet úderov na stranu vrátane medziznakových medzier 60; počet riadkov na stranu 30. Rozsah rukopisu je 20 až 25 normostrán. Správy z vedeckého života, recenzie a anotácie 5 strán a menej. Rukopis, ktorý nespĺňa formálne požiadavky na úpravu textu, bude autorovi vrátený a nebude zaradený do recenzného konania.

7. Rukopis musí byť zostavený prehľadne a zrozumiteľne. Rukopis je potrebné členiť do kapitol, prípadne doplnených o medzititulky, a dodržiavať zásadu jedna myšlienka = jeden odsek. V texte je potrebné zachovávať jednotnú terminológiu. Strany rukopisu je potrebné číslovať. V prípade správ z vedeckého života sa vyžaduje, aby správa o udalosti obsahovala charakteristiku jej priebehu, informácie o významnejších závažných tézach referujúcich, ako aj o niektorých názoroch diskusné povahy a argumentoch, ktoré prípadne zazneli v stimulovaní diskusií nadväzujúcich na niektoré príspevky. Recenzia musí obsahovo prekračovať rámec anotácie. Vyžaduje sa, aby recenzia obsahovala okrem charakteristiky štruktúry a obsahu posudzovaného diela tiež kritické zhodnotenie diela čo do jeho predností i nedostatkov. To predpokladá poukaz na pozitíva práce a na jej prínos pre daný odbor doložený konkrétnymi príkladmi, zároveň tiež referovať o tých názoroch autora recenzované publikácie, ku ktorým je dôvod mať výhrady, alebo ktoré si zaslúži ďalšiu diskusiu, ďalšie argumentačné prehĺbenie alebo dopracovanie.

8. Poznámky pod čiarou je potrebné uvádzať priebežne. V prvej poznámke pod čiarou uvedie autor meno a priezvisko, dosiahnuté tituly a pracovisko, na ktorom dielo vytvoril. V druhej poznámke pod čiarou uvedie autor informáciu, či bolo dielo vytvorené aj vďaka finančnej podpore niektorej z grantových schém.

9. Citácie je potrebné v texte priebežne indexovať a uvádzať ich ako poznámku pod čiarou. Pri citáciách je potrebné dodržiavať jednotnú formu. Vzory citácií sú uvedené webovej stránke www.pravnyobzor.sk

10. Redakcia zabezpečuje jazykovú úpravu textu.

11. O výsledku recenzného konania informuje vydavateľ autora elektronicky emailom. Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky.

12. Rukopis, ktorý nebude v časopise zverejnený, bude na požiadanie vrátený autorovi.

13. Redakcia zabezpečuje, že rukopisy autorov, ktoré vydavateľ schválil na uverejnenie, sú digitálne uchovávané prostredníctvom webovej stránky časopisu. Autori za uvedenú službu neplatia vydavateľovi žiadne poplatky.

14. Vydavateľ dodržiava pravidlá publikačnej etiky a správnej publikačnej praxe, ktoré sú dostupné na webovej stránke www.pravnyobzor.sk Zaslaním rukopisu do redakcie sa autor zaväzuje postupovať v súlade s týmito pravidlami.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET