Právny obzor

3

Ročník 102

2019

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Licencia

English version 
Zaslaný rukopis je slovesným autorským dielom osoby, ktorá ho vytvorila ("autor"). Osoba, ktorá rukopis do redakcie zaslala ubezpečuje vydavateľa, že je autorom zaslaného rukopisu, respektíve je nositeľom práv, ktoré ju podľa platných právnych predpisov oprávňujú udeliť vydavateľovi súhlas na použitie diela v nižšie uvedenom rozsahu a/alebo autor v danom prípade koná v mene a na účet svojho zamestnávateľa.

Autor zaslaním rukopisu vydavateľovi udeľuje vydavateľovi súhlas použiť rukopis ("licencia"), a to na všetky spôsoby jeho použitia známe k momentu jeho zaslania redakcii (najmä §19 ods. 4 zákona č. 185/2015 Z.z. v platnom znení, autorský zákon), a to bez vecného alebo územného obmedzenia licencie a po dobu trvania majetkových práv k takémuto predmetu ochrany (§32 autorského zákona). Vydavateľ je najmä oprávnený sám alebo prostredníctvom tretej osoby:

(i) vyhotovovať rozmnoženiny rukopisu a archivovať ich,

(ii) zaradiť a vydať rukopis v časopise Právny obzor,

(iii) zaradiť rukopis do iného súborného diela alebo ho spojiť s iným dielom a následne ho vydať, a to najmä v podobe zborníka, v inej forme tlačenej alebo elektronickej publikácie,

(iv) verejne rozširovať a verejne sprístupniť rukopis najmä prostredníctvom siete internet, (v) uložiť/nahrať rukopis na dátové nosiče a verejne ich rozširovať a sprístupňovať,

(vi) uložiť/nahrať rukopis do elektronických alebo iných databáz, počítačových systémov a v rámci nich rukopis verejne rozširovať, sprístupňovať a/alebo uskutočňovať jeho uvedenie na verejnosti,

(vii) preložiť rukopis do iných jazykov.

Autor poskytuje vydavateľovi licenciu bezodplatne a ako nevýhradnú. Vydavateľ je oprávnený udeliť súhlas tretej osobe na použitie rukopisu v rozsahu udelenej licencie ("sublicencia").

Vydavateľ aj autor sú oprávnení požiadať druhú stranu o vydanie písomného potvrdenia o uzavretí licenčnej zmluvy podľa 65 ods. 4 autorského zákona. Ak strana toto právo neuplatní v lehote 15 dní od uzavretia licenčnej zmluvy, nárok na vydanie tohto potvrdenia zaniká. Ak právo uplatnené bolo a strana potvrdenie nevydá do 15 dní od doručenia žiadosti na vydanie potvrdenia, platí, že k uzavretiu zmluvy nedošlo. Vydavateľ a autor sa zároveň dohodli, že autor nie je oprávnený udelenú licenciu jednostranne vypovedať alebo od licencie odstúpiť.


Ústav štátu a práva SAV | Zbierka.sk | Zakon.sk | Ombudsman | Občan.sk | Ústavný súd | MS SR


 

ISSN 0032-6984

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2019 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET