Právny obzor

3

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Základné informácie

English version 
Právny obzor je recenzovaný teoretický časopis pre otázky štátu a práva.

Právny obzor je najstarší odborný časopis v oblasti práva na Slovensku a rovnako patrí medzi najstaršie v celom regióne Strednej Európy. Časopis vychádza kontinuálne od roku 1917.

V súčasnosti vychádza každoročne 6 čísel časopisu v slovenskom jazyku a 1 špeciálne číslo v anglickom jazyku.

Časopis uverejňuje originálne a vedecké články z rozličných odvetví štátu a práva od domácich a zahraničných autorov. Uverejnenie každého rukopisu podlieha súhlasu redakčnej rady vydavateľa, pričom každý rukopis je vopred recenzovaný vždy najmenej dvoma recenzentmi, odborníkmi v danej oblasti práva.

Každoročne býva uverejnených 24 až 30 vedeckých článkov (5 vedeckých článkov v rámci 1 čísla). Všetky referencie sú uvádzané v latinke.

Názvy článkov, abstrakty a kľúčové slová sú pre užívateľov dostupné aj v anglickom jazyku. Prehľad obsahu jednotlivých čísel a ročníkov časopisu a relevantné informácie sú k dispozícií v slovenskom aj anglickom jazyku na webovej stránke časopisu.

Časopis má medzinárodný presah a je indexovaný v INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS (vydávaný spoločnosťou William S. Hein & Co., Inc.).

Názvy článkov, abstrakty a kľúčové slová sú zverejňované v elektronickej databáze The Central European Journal of Social Sciences and Humanities (http://cejsh.icm.edu.pl/).

Právny obzor nie je inštitucionálnym časopisom. Čísla časopisu, ktoré sú vydávané v slovenskom jazyku nie sú publikované v režime open access. To neplatí o špeciálnych vydaniach časopisu, ktoré vychádzajú v anglickom jazyku. Všetky špeciálne vydania časopisu v anglickom jazyku majú režim open access a sú voľne šíriteľné.

Štruktúra obsahu

Každé vydanie časopisu obsahuje 4 až 5 vedeckých článkov recenzovaných vždy najmenej dvoma recenzentmi, ktorí sú odborníci v danej právnej oblasti. Každý vedecký článok obsahuje abstrakt v anglickom jazyku, kľúčové slová a zoznam použitej literatúry (bibliografický zoznam prameňov).

Okrem vedeckých článkov vydanie časopisu obsahuje aj pravidelné rubriky "Z vedeckého života", v ktorej sa informuje o významných vedeckých udalostiach konaných doma a v zahraničí a "Recenzie a anotácie", ktorá poskytuje informácie a recenzie k domácim a zahraničným publikáciám týkajúcich sa otázok štátu, práva a aj právnej filozofie vydanými domácimi a zahraničnými vydavateľstvami.

Vzhľadom na narastajúci počet zákonodarcom prijímaných nesystémových opatrení ako aj prípadov zlej právnej praxe v oblasti práva spotrebiteľov, pristúpil vydavateľ od roku 2015 k zaradeniu novej rubriky pod názvom "Právo a spotrebiteľ", v ktorom informuje a kriticky hodnotí vybrané prípady z oblasti legislatívy a aplikačnej praxe práv spotrebiteľa v Slovenskej republike.

Súčasťou časopisu býva aj stĺpček "Novinky", ktorý obsahuje informácie o konaných obhajobách zaujímavých vedeckých prác (dizertácií), habilitačných prednášok nových docentov, profesorov ako aj informácie o významných životných jubileách vedeckých osobností z oblasti právnej vedy.

Spolupráca s Wolters Kluwer

Počnúc rokom 2016 začal vydavateľ spolupracovať s renomovaným zahraničným vydavateľstvom právnickej literatúry, spoločnosťou Wolters Kluwer (http://www.wolterskluwer.sk/), ktorá v rámci spolupráce zabezpečuje tlač a distribúciu časopisu.

Spoločnosť Wolters Kluwer rovnako zabezpečuje predaj časopisu ako aj súvisiace marketingové aktivity.

ISSN 0032-6984

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET