Právny obzor

3

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Recenzné konanie

English version 
Recenzné konanie (hodnotenie) je bezodplatné. Autor v súvislosti s posúdením a prípadným zverejnením rukopisu ako autorského diela neplatí vydavateľovi žiadne poplatky.

V rámci recenzného konania posudzujú každý zaslaný rukopis nezávisle najmenej dvaja recenzenti určení Redakčnou radou alebo niektorým z jej členov. Krížová kontrola hodnotenia medzi recenzentmi je prípustná. Každý z recenzentov musí byť odborníkom v oblasti práva, ktorej sa zaslaný rukopis týka. Redakcia identitu recenzentov autorom bez súhlasu recenzentov nezverejňuje. V rámci recenzného konania sa používa tzv. "single-blind" formát.

Ak recenzenti nemôžu v stanovenom termíne hodnotenie rukopisu uskutočniť, informujú o tejto skutočnosti ihneď výkonného redaktora. Následne je pre hodnotenie určený nový recenzent. Recenzenti, ktorí neinformovali výkonného redaktora o prekážkach, uskutočnia hodnotenie rukopisu v termíne určenom Redakčnou radou, resp. členom Redakčnej rady.

Recenzenti jednajú s autormi s rešpektom a pristupujú k hodnoteniu zaslaných rukopisov profesionálne, objektívne, nezávisle a nestranne. Pre správne hodnotenie rukopisu sa vyžaduje analýza silných a slabých stránok hodnoteného diela. Recenzenti hodnotia rukopisy najmä z hľadiska vedeckého prínosu. Zároveň sa hodnotí:

(i) formálna stránka rukopisu, t.z. zrozumiteľnosť a prehľadnosť textu s ohľadom na štylizáciu a dodržiavanie členenia textu podľa zásady jedna myšlienka = jeden odsek;

(ii) osnova rukopisu;

(iii) terminológia, t.z. správnosť a jednotnosť používanej terminológie;

(iv) vecná stránka (napríklad vymedzenie riešenej otázky, predstavenie stavu pozitívneho práva pri riešení vymedzenej otázky, prínos autora k riešeniu vymedzenej otázky, vysporiadanie sa autora s odlišnými právnymi názormi a pod.);

(v) dodržiavanie predpísaného spôsobu citácií od iných autorov

Súčasťou hodnotenia sú aj návrhy a komentáre recenzenta k hodnotenému dielu z pohľadu vyššie uvedených hodnotiacich kritérií podporené konkrétnymi argumentmi.

Výsledkom hodnotenia je recenzný posudok, na základe ktorého recenzent Redakčnej rade odporučí rukopis na zverejnenie, neodporučí rukopis zverejniť alebo odporučí rukopis zverejniť po zapracovaní pripomienok recenzenta. V prípade ak výsledkom hodnotenia bolo odporučenie recenzenta uverejniť dielo až po zapracovaní pripomienok a autor uvedené pripomienky zapracoval, je recenzentovi takýto doplnený rukopis pridelený na kontrolu. Pokiaľ autor v stanovenom termíne pripomienky recenzenta odmietol zapracovať, rukopis autora nebude doporučený na zverejnenie.

V rámci recenzného konania sú recenzenti povinní zachovávať mlčanlivosť, dodržiavať nediskriminačný prístup a informovať výkonného redaktora o možnej existencii konfliktu záujmov. Uvedené povinnosti recenzentov sú bližšie vymedzené v rámci Pravidiel publikačnej etiky a pravidiel správnej publikačnej praxe.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(tlačené vydanie)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET