Právny obzor

3

Ročník 104

2021

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Redakčná rada

English version 
Redakčná rada dohliada na zachovávanie vysokej kvality publikovaných výstupov ako aj na dodržiavanie vysokých profesných a etických štandardov v procese hodnotenia a uverejňovania zaslaných rukopisov v časopise.

Redakčná rada každoročne schvaľuje edičný plán je nasledujúci kalendárny rok a kontroluje jeho plnenie. Redakčná rada najmä dohliada, aby nedochádzalo k žiadnemu oneskoreniu alebo prerušeniu v termínoch vydávania jednotlivých čísel časopisu.

Zloženie redakčnej rady

Redakčnú radu tvoria odborníci v oblasti právnych vied s medzinárodným renomé.

Členmi redakčnej rady sú aj zahraniční členovia z Poľska, Maďarska, Českej republiky a Legal Services of the European Commission so sídlom v Bruseli.

JUDr. Eduard Bárány, DrSc. | Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Jan Bárta, CSc. | Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Česká republika

Prof. JUDr. Alexander Bröstl, CSc. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Doc. JUDr. Kristián Csach, PhD. LL.M. | Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice, Slovenská republika

Prof. JUDr. Karel Eliáš, Dr. | Ústav státu a práva AV ČR, Praha, Česká republika

JUDr. Ľudmila Gajdošíková, CSc. | Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

Doc. Dr. Ivan Halász, PhD. | Spoločenskovedné výskumné centrum MAV, Budapešť, Maďarsko

Doc. JUDr. Katarína Kalesná, CSc. | Univerzita Komenského, Bratislava, Slovenská republika

Prof. JUDr. Jozef Klimko, DrSc. | Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika

Doc. JUDr. Peter Kresák, CSc. | Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovenská republika

JUDr. Peter Kukliš, CSc. | Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

Prof. James E. Moliterno | Washington and Lee University School of Law, Lexington, VA, USA

Prof. dr. hab. Krzystof Skotnicki | Univerzita Łódź, Łódź, Poľská republika

Mgr. Adrián Tokár, LL.M., PhD. | Legal Services of the European Commission, Brusel, Belgicko

Prof. Wouter Veraart | VU University Amsterdam, Amsterdam, Netherland

Doc. JUDr. Jozef Vozár, CSc. | Ústav štátu a práva SAV, Bratislava, Slovenská republika

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(tlačené vydanie)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2021 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET