Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 10 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(10) )

Články
Řehůřek M.: Záujmová samospráva ... 897
Barancová E.: Pracovnoprávne otázky a otázky zamestnanosti pri súkromnom podnikaní občanov ... 909
Čipkár J.: Profesia právnika a cnosti ... 921
Grúň Ľ.: Rakúske devízové právo a etapizácia jeho vývoja po 2. svetovej vojne ... 930
Šebesta Š.: Geopolitická charakteristika európskeho priestoru: prínos helsinského procesu 1990 - 1992 ... 942
Krčová E.: Vzťah medzinárodného a vnútroštátneho práva v právnom poriadku Švajčiarska ... 950
Zavacká K.: Podstata moderného štátu a problém nacionalizmu ... 959
Hanes D.: Spoločnosť s ručením obmedzeným ako spoločník komanditnej spoločnosti ... 964
Gerauer A.: Najvýznamnejšie ustanovenia česko-slovenského pracovného práva z pohľadu nemeckého práva ... 978

Recenzie a anotácie
Frederic Bastiat: Zákon (J. Čipkár) ... 988

Celoročný obsah ... 989

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET