Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1950; 33(1) )

Obsah

I. Články:

1. Adamiš Július Dr.:
"K otázce návrhu pri trestných činoch, spáchaných zamestnancami národných podnikov na škodu národných podnikov" ... 3
2. Alexandrov N. G. Dr.:
"Marxizmus-leninizmus o podstate historických typov štátu a práva" (preložil Augustín Dutka) ... 530
3. Aržanov M. A.:
"Kritika buržoáznej metodológie štúdiu štátu a práva" ... 130
4. Balogh-Dénes A. Dr.:
"Funkcia obhájcu vo SSSR a u nás" ... 325
5. Baník Oto Dr.:
"Americká agresia v Kórei vo svetle medzinárodného práva" ... 441
"Konvencia o genocídu" ... 686
6. Bauer Alfréd Dr.:
"Regresné nároky ÚNP podľa zákona o národnom poistení" ... 73
7. Čchikvadze V. M.:
"Úlohy súdnictva v boji za premoženie prežitkov kapitalizmu" (preložil Dr. Pavel Kirilčuk) ... 165
8. Feješ Ján Dr.:
"Február" ... 45
9. Fierlinger Zdeněk Dr.:
Prejav na celoštátnej konferencii Jednoty čsl. právnikov, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950 ... 500
10. Fundárek Jozef Dr.:
"Prechod záväzkov pri prevode majetku medzi národnými podnikmi" ... 22
11. Chovan Ján Dr.:
"Pripravuje sa nové poplatkové právo" ... 68
12. Kizlink Karol Dr.:
"Čiastkové hospodárske smluvy" ... 379
13. Kráľ Štefan Dr.:
"Majetkové spoločenstvo manželov" ... 7
"Lenin a mier" ... 157
"K otázke socialistickej zákonnosti" ... 446
14. Laco Karol Dr.:
"Ústava Maďarskej ľudovej republiky" ... 546, 654
15. Leubner Ferdinand Dr.:
"Kárna zodpovednosť advokátov podľa nového advokátskeho poriadku" ... 236
16. Livšic V. J.:
"Právne pomery a procesuálna činnosť v sovietskom trestnom konaní" (preložil Aug. Dutka) ... 354
17. Luby Štefan Dr.:
"Krvná a dedične-biologická skúška v novom rodinnom práve" ... 211, 311
18. Maňkovskij B. S. Dr.:
"Ľudovo-demokratická republika - politická forma diktatúry robotníckej triedy" (preložil Aug. Dutka) ... 223
19. Mestitz František Dr.:
"Veľký október zaväzuje" ... 493
20. Novohradský Vojtech Dr.:
"Zistenie a zapretie otcovstva v novom rodinnom práve" ... 139
21. Oetter Emil Dr.:
"Môže súd rozhodnúť odchylne od žalobnej žiadosti?" ... 184
22. Pener Jozef:
"Ochrana finančného hospodárstva podľa osnov nového trestného zákona" ... 308
23. Peternák Alexander:
"Udeľovanie milosti" ... 58
24. Pohánka Pavel Dr.:
"Hospodárske smluvy a štátna arbitráž" ... 677
25. Poljanskyj N. N., prof.:
"O domienke neviny v sovietskom trestnom konaní" (preložil Aug. Dutka) ... 47
26. Potočný Miroslav Dr.:
"Právo veta a udržanie svetového mieru v OSN" ... 670
27. Rais Štefan Dr.:
"Právo v boji za mier" ... 269
Prejav na celoštátnej konferencii Jednoty čsl. právnikov, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950 ... 510
28. Rebro Karol Dr.:
"Štátne zriadenie SSSR" ... 101, 176
29. Roháček Ivan Dr.:
"Príspevok ku charakteristike nápravného opatrenia" ... 384
"Trestná ochrana rodiny a mládeže" ... 644
30. Spišiak Ján Dr.:
"Štátna banka československá po stránke právnej" ... 110
"Generálne a oblastné riaditeľstvá" ... 364
"A. V. Venediktov: Štátne socialistické vlastníctvo" ... 572
31. Steiner Ján Dr.:
"Vývoj teórie súdnych dôkazov" ... 244
32. Szabó Imré Dr.:
"Právny vývoj v Maďarsku od oslobodenia do dnešného dňa" ... 341
33. Šimko Artúr Dr.:
"Právnici v boji za mier" ... 205
34. Šrobár Vlado Dr.:
"O novú úpravu náhrady osobných škôd z prevádzky motorových vozidiel" ... 63
35. Topiňski Ján:
"Štátna hospodárska arbitráž" ... 624
36. Udvardy Ladislav Dr.:
"Nový trestný proces" ... 284
"Poznámky k novému Trestnému poriadku" ... 461
37. V. M.:
"Po šiestom výročí Slovenského národného povstania" ... 405
38. Venediktov A. V. Dr.:
"Organizácia socialistického hospodárstva s hľadiska Leninovej náuky" (preložil Aug. Dutka) ... 406
39. Viktory Július Dr.:
"Právnemu obzoru do nového roku"
Diskúzny prejav na celoštátnej konferencii Jednoty čsl. právnikov, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950 ... 524
40. Viktoryová Nora Dr.:
"Vítame ľudový zákon o rodinnom práve" ... 5
"Dějiny štátu a práva SSSR - nový učebný predmet na Slovenskej univerzite" ... 161
"Kronika roku výstavby socialistického právneho poriadku" ... 621
41. Virsik Július Dr.:
"Rakúske majetkové dávky" (srovnávacia a kritická úvaha) ... 13
42. Vraňák Mikuláš:
"Trestný zákon z r. 1878 a jeho triedna povaha" ... 281
"Cirkev bojujúca" ... 562
43. Vrtek Ján Dr.:
"O budovaní socializmu v odbore občianskeho práva" ... 456
44. Za socialistický štát, za socialistické právo" (referát o celoštátnej konferencii JČSP, konanej v Prahe dňa 14. X. 1950) ... 500

II. Poznámky:

"O urbárskych majetkoch" (Dr. Ladislav Martinček) ... 29
"Po prvom celoštátnom sjazde sudcov z ľudu" (M.) ... 78
"K úlohám súčasnej advokácie" (Dr. Martin Vietor) ... 79
"Anglicko volilo" (Dr.: Andrej Marček) ... 144
"Zločin genocída" (S.) ... 148
"O trestoch, zabezpečovacích opatreniach a väzbách" (Dr. Andrej Kuzmík) ... 191
"Po reorganizácii finančných prokuratúr" (Dr. Vincent Horváth) ... 194
"Úvahy o novej úprave majetkových pomerov medzi manželmi s ohľadom na zákonné majetkové spoločenstvo manželov" (Dr. Karol Kovács) ... 253
"Niekoľko otázok z rodinného práva" (Dr. Alexander Šimkovic) ... 256
"Publikácia nečasová. Sborník Iuridica Slovaca, roč. I. 1948" (M. Vraňák - Dr. P. Záturecký) ... 400
"O meritórnom vybavení odvolania na krajskom súde podľa nového Trestného poriadku (zák. č. 87/50 Sb.)" (Dr. Koloman Silvay) ... 608

III. Zprávy z právnického sveta:

"Protest JČSP proti protiprávnemu konaniu amerických okupačných úradov v Nemecku voči československým občanom" (R.) ... 188
Dr. Jozef Svitok ... 251
"Výzva Rady Medzinárodného sdruženia demokratických právnikov k právnikom celého sveta" ... 252
Rezolúcia mierovej manifestácie JČSP v Prahe, konanej dňa 18. V. 1950 ... 280
"Pred celoštátnou konferenciou Jednoty čsl. právnikov v Prahe" ... 480
"Aj právnické fakulty strediskom socialistickej výchovy a vedy" (prejav povereníka spravodlivosti Dr. Júliusa Viktoryho a dekana Právnickej fakulty SU Dr. Františka Mestitza pri zahájení študijného roku" ... 596
"Nová knižnica a čitáreň JČSP" ... 608
"Po celoštátnej konferencii československých právnikov" (Dr. Andrej Kuzmík) ... 693
Referát o prednáške akademika B. D. Grekova "Vývoj nevoľníctva v Rusku", konanej v aule SU v Bratislave, dňa 9. XI. 1950 (Dr. Viktoryová) ... 698

IV. Rozhodnutia:

I. Okresných a krajských súdov ... 33, 82, 150, 197, 260, 335, 402
II. Správneho súdu v Bratislave ... 35, 88, 152, 199, 262, 336

V. Literatúra:

Sverdlov G. M.: "Manželské a rodinné právo krajín ľudovej demokracie" (Dr. J. Brůha) ... 38
Petránek Štefan Dr. - Markovič Jozef: "Dôchodkové trestné právo platné na Slovensku" (Marian V. Strhan) ... 41
Spišiak Ján Dr.: "Národné podniky" (Karol Kizlink) ... 92
Vyšinskij A. J.: "Theorie soudních důkazů v sovětském právu" (Dr. Štefan Kráľ) ... 153
Palečková Dr. - Stein Dr.: "Komunální podniky" (Strhan) ... 266
Gottwald Klement: "Za Socialistický stát, za socialistické právo" (Štefan Kráľ) ... 482
Schreiner A. H. "Die marxistische Staatstheorie seit dem Kommunistischen Manifest" (Dr. Mestitz) ... 612
Aržanov - Kečekjan - Maňkovskij - Strogovič: "Teória štátu a práva" (Dr. Rebro) ... 698
Knihy redakcii došlé ... 492

VI. Prehľad časopisov ... 43, 96, 201, 267, 338, 403, 487, 616

VII. Osobné zprávy:

Dr. Josef Svitok ... 251
Generalissimus Stalin sa dožíva dňa 21. decembra 1950 sedemdesiatjeden rokov ... 620

Prílohy:
Úradná sbierka rozhodnutí Správneho súdu vo veciach administratívnych (Adm. sb.) a Úradná sbierka rozhodnutí Správneho súdu vo veciach finančných (Fin. sb.).

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET