Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1951; 34(1) )

Obsah

I. Články:

1. Albrecht Július Dr.:
"O kolchoznom práve vo SSSR" ... 452
2. Alexandrov G.:
"Mohutná pretvorujúca sila ideí Veľkého októbra" (preložil Augustín Dutka) ... 4
3. Azud Ján:
"Príhovor k mladým" ... 68
4. Baník Oto Dr.:
"V boji za mier zvíťazíme!" ... 185
"Mierové posolstvo súdruha Švernika" ... 665
"Americký imperializmus a mierová smluva s Japonskom" ... 715
"Útočný Severoatlantický pakt a jeho ďalšie obete - Grécko a Turecko" ... 919
5. Bartuška Ján:
"Základňa a nadstavba" ... 614
6. Bedrna Karol - Kráľ Štefan:
"Nový Občiansky súdny poriadok" ... 50
7. Cúth Juraj Dr.:
"SSSR v boji proti zneužívaniu atómovej energie" ... 247
8. Diskusia o význame Stalinových statí o jazykovede pre právnu vedu, usporiadaná na Práv. Fak. Karlovej univ. 6. VI. 1951 ... 603
9. Fierlinger Zdeněk:
"Úloha nadstavby v budovaní socialistického štátu" ... 603
10. Kaláb Miloš:
"O význame Stalinových statí o jazykovede v boji proti vulgarizácii teoretických základov marxizmu-leninizmu" ... 690
11. Karass A. V. prof.:
"Otázky sovietskeho občianskeho práva v dielach J. V. Stalina" (preložil Dr. O. Poliak) ... 191
12. Knapp Viktor Dr.:
"Tri state o vlastníctve" ... 208
State z chystaného diela "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 420
"Niektoré otázky, týkajúce sa práva ako výsledku abstrahujúcej činnosti ľudského myslenia" ... 626
13. Kolektív legislatív. právnikov Pov. pôdohospodárstva, Gregor, Spitzová, Beňo:
Ďalší diskusný príspevok k stati "Vlastníctvo ľudových družstiev" z práce Dr. V. Knappa: "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 447
14. Krno D. M.:
"Význam určenia útočníka" ... 117
"Smysel vyhlásenia imperialistických štátov o skončení vojnového stavu s Nemeckom" ... 589
"Dekrét o mieri - trvalý základ sovietskej mierovej politiky" ... 792
15. Kronrod J.:
"Socialistická akumulácia a nový mohutný rozmach sovietskeho hospodárstva" (preložil prekladateľ. kolektív Katedry štátu a práva SSSR Práv. fakulty SÚ) ... 699
16. Laco Karol Dr.:
"Sovietsky volebný systém" ... 887
17. Leubner Ferdinand Dr.:
"Právne poradne, socialistické pracovné kolektívy advokátov" ... 558
18. Lipscher Ladislav Dr.:
"Remilitarizácia západného Nemecka" ... 519
"Klement Gottwald a teória štátu a práva" ... 771
19. Luby Štefan Dr.:
"Rumunské rodinné právo vo svetle ústavy RĽR" ... 221
20. Maňkovskij B. S. Dr.:
Nová etapa v rozvoji ľudovodemokratických štátov ako štátov socialistického typu" (preložil Aug. Dutka) ... 101
21. Mestitz František Dr.:
"Nový vzťah človeka k práci, ako základ pracovného práva čsl. ľudovej demokracie" ... 504
"O význame Stalinových príspevkov k jazykovede pre právnu vedu" ... 669
22. Miškárová Anna:
"Výchovný účel trestného práva" ... 818
23. Moural Ján:
"Spoločný štát Čechov a Slovákov" ... 624
24. Novohradský Vojtech Dr.:
"Opustenie zásady "Superficies olo cedit" a jeho dôsledky ... 346
25. Osipenko N.:
"Leninský rozbor imperializmu a dnešok" (preložil prekl. kolektív na Katedre štátu a práva SSSR Práv. fakulty SU) ... 910
26. Páv Zdenko Dr.:
"Niektoré hlavné zásady všeobecnej časti trestného zákona správneho" ... 70
27. Petrov G. J.:
"Otázky teórie sovietskeho správneho práva" (preložil Dr. M. Mičátek) ... 295
28. Pohánka Pavel Dr.:
"Hospodárske smluvy a štátna arbitráž" ... 160
29. Poláček František:
"Omyl" ... 127
"Zákon na ochranu mieru" ... 651
"Spolčenie" ... 745
30. Přenosil Gustáv:
"Niekoľko poznámok k používaniu dialektickej metódy v právnej vede a k organizácii i k metódam vedeckej práce" ... 684
31. Rais Štefan Dr.:
Prejav na celoštátnej konferencii sudcov z ľudu v Prahe dňa č. februára 1951 ... 269
Záverečný prejav pri diskusii o význame Stalinových statí o jazykovede pre právnu vedu ... 635
32. Roháček Ivan Dr.:
"Treba vymeriavať úhrnne aj trest peňažný?" ... 352
33. Savčuk P. O.:
"Sovietske vlastenectvo a sovietska demokracia" (preložil Augustín Dutka) ... 400
34. Schubert Ladislav:
"Máj 1945 a dnešný boj o mier" ... 389
"Sviatok rodnej strany - pohľad na tridsať rokov bojov KSČ" ... 485
"Všeobecný záujem" podľa trestného zákona ... 541
35. Spišiak Ján Dr.:
"Komunálne podniky v novej úprave" ... 20
"Obratový účet ako nový inštitút občianskeho práva" ... 131
"Ústavy ľudového peňažníctva - štátne vlastníctvo" ... 240
Diskusný príspevok k práci Dr. V. Knappa: "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 309
"A. V. Venediktov: Štátne socialistické vlastníctvo" (diel II.) ... 434
"Zriadenie štátnej správy" ... 527
"Stalinská ústava a vlastníctvo" ... 877
36. Steiner Ján Dr.:
"Teória sovietskeho dôkazného práva" ... 75
"Rozhodnutia o civilných nárokoch v trestnom konaní" ... 552
37. Strechaj Rudolf:
Prejav na celoštát. pracovnej porade vedúcich kraj. súdov a krajských prokurátorov, konanej dňa 28. septembra 1951 v Bratislave ... 695
"Klement Gottwald - budovateľ socialistického štátu a práva" ... 761
"Stalinská ústava - mierový maják pracujúcich celého sveta" ... 873
38. Šabad B. A.:
"Fašizácia USA" (preložil Augustín Dutka) ... 489
39. Šejnman M. M.:
"Deklarácia bojového tmárstva" (preložil preklad. kolektív na Katedre štátu a práva SSSR Práv. fakulty SU) ... 646
40. Udvardy Ladislav Dr.:
"Zavinenie v novom Trestnom zákone" ... 140, 322
41. Uhlíř Pavel:
"O straníckosti právnej vedy" ... 631
42. Vaněček Václav:
"O úlohách právnych historikov" ... 618
43. Vatolina L.:
"Štát Izrael - základňa amerického imperializmu na Blízkom Východe" (preložil prekl. kolektív Katedry štátu a práva SSSR na Práv. fakulte SU) ... 804
44. Viktory Július Dr.:
"Do nového roku 1951" ... 1
"Februárové usnesenia ÚV KSČ a úlohy právnikov" ... 393
45. Viktoryová Nora Dr.:
"Nový občiansky zákonník a sudcovia" (úvod do štúdia zákona) ... 16
Diskusný príspevok k práci Dr. V. Knappa: "Vlastnictví ve společnosti na přechodu k socialismu" ... 317
"Veľká októbrová socialistická revolúcia - hlboký prelom v dejinách ľudstva" ... 768
46. Vraňák Mikuláš:
"Varšava, november 1950" ... 13
"Heslo februára" ... 97
"Niet triedne neutrálnych právnych noriem!" ... 781
47. Vrtek Ján Dr.:
"Občianskoprávna ochrana majetku socialistických právnických osôb" ... 354
"Prechodné ustanovenia občianskeho zákonníka" ... 547

II. Poznámky:

1. "Českým súdruhom čitateľom na uvítanie" (R.) ... 84
2. Vyhýbanie sa plateniu dane a neoprávnený odpis dane je delikt" (Zdenka Černá) ... 85
3. "Bolestné podľa nového obč. zákonníka" (Dr. Alexander Rod) ... 173
4. "Socialistické právnické osoby a nové exekučné konanie" (Dr. Ladislav Martinček) ... 176
5. "Spoločenské náuky na právnickej fakulte" (Dr. Juraj Králik) ... 258
6. Súdne rozhodnutie o vine pri priestupku" (Dr. Ján Steiner) ... 261
7. "Niekoľko slov úprimnej boľševickej kritiky" (Bedrna) ... 366
8. O činnosti Krajskej odbočky JČSP v Bratislave" (Dr. Ondrej Kuzmík) ... 368
9. Spôsob rozhodnutia odvolacieho súdu pri postupe podľa § 184 tr. p." (Dr. Ivan Roháček) ... 464
10. Nastala "komercializácia" občianskeho práva? (Dr. Nora Viktoryová) ... 573
11. Nutná obrana a krajná núdza podľa trestného zákona" (Dr. J. Adamiš) ... 575
12. "Diskusný príspevok k otázke systému učebnice obecnej časti trestného zákona" (Frant. Poláček) ... 749
13. "Odpoveď s. Bedrnovi" (František Štajgr) ... 754
14. "Zo spoločného zasadnutia katedier práva občianskeho a rodinného Práv. fakulty Karlovej univerzity a Slovenskej univerzity" ... 844
15. "Úhrada osobných potrieb rozvedených manželov v prípade upustenia od výroku o vine" (Dr. Ján Steiner) ... 941
16. "Rastie nám nový právnický dorast" (Ladislav Schubert) ... 946

III. Zprávy z právnického sveta:

"O výchove vedeckých kádrov na ideologických fakultách" (Dr. Juraj Králik) ... 87
"Rezolúcia celoštátnej konferencie JČSP v Prahe dňa 14. októbra 1950" ... 90
"Propagácia nových trestných zákonov v JRD" (Dr. Ondrej Kuzmík) ... 91
"Zo zasadnutia redakčnej rady Právneho obzoru" (Red. rada PO) ... 461
"Rezolúcia z celoštátnej porady predsedov kraj. súdov a krajských a finanč. prokurátorov, konanej dňa 23. marca 1951 v Prahe" ... 462
"O vážnych nedostatkoch v knihách o otázkach štátu a práva" (V. Nikolajev), preložil Dr. T. Molčan ... 560
Z inštitútu práva Akadémie vied SSSR. "O vedeckej tvorbe v otázkach štátu a práva" (referát N. D. Kazanceva), preložil Dr. T. Molčan ... 563
Rezolúcia čsl. právnikov o význame Stalinových statí o jazykovede pre právnu vedu ... 643
Prejav ministra spravodlivosti Dr. Štefana Raisa pri otvorení Právnej poradne č. 2 v Bratislave dňa 29. septembra 1951 ... 824
Prejav povereníka spravodlivosti Rudolfa Strechaja pri otvorení študij. roku na Práv. fakulte SU v Bratislave ... 826
Prejav dekana Práv. fakulty SU Dr. Fr. Mestitza pri otvorení študijného roku ... 832

IV. Literatúra:

"Sovietska veda - štát a právo", č. 1/1951 (Dr. Vojtech Zlatný) ... 170
F. Dvorin: "Sociálne zabezpečenie osôb povolaných na službu v brannej moci a ich rodinných príslušníkov" (Mestitz) ... 172
Andrej J. Vyšinský: "Za mier a bezpečnosť národov" (prejavy v Organizácii spojených národov), Dr. Cúth ... 369
Dr. František Mestitz: "O Medzinárodnej organizácii práce a zmene jej ústavy" (Baník) ... 376
B. S. Maňkovskij: "Problém zodpovednosti v trestnom práve" (N. S. Alexejev - A. L. Remenson), preložil Dr. T. Molčan ... 378
Viliam Široký: "Veľká vec mieru zvíťazí!" (Prejavy na V. Valnom shromaždení Organizácie spojených národov), Baník ... 465
E. Peskov: "Realistická teória práva - nástroj americkej reakcie a fašizmu" (preložil Dr. T. Molčan) ... 472
A. Trajnin: "Zákon džunglí" (preložil M. Vraňák) ... 476
"Občiansky zákonník" ... 577
"Lenin a Stalin - tvůrci socialistického práva". Sborník studií sovětských právniků (Dr. Fidranská) ... 752
"Učebnica sovietskeho občianskeho procesného práva v slovenskom preklade" (Dr. J. Kocková) ... 858
Knihy redakcii došlé ... 266

V. Prehľad časopisov ... 93, 178, 263, 384, 478, 578, 659, 755, 860, 948.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET