Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1952; 35(1) )

Obsah

I. Články:

1. Baník Oto Dr.:
Americký zákon o vzájomnom zaručení bezpečnosti - hrubé porušenie medzinárodného práva ... 174
Reakčné kozmopolitické tendencie v medzinárodnom práve imperialistických krajín I. ... 238
Reakčné kozmopolitické tendencie v medzinárodnom práve imperialistických krajín II. ... 362
Reakčné kozmopolitické tendencie v medzinárodnom práve imperialistických krajín III. ... 459
Boj čínskeho ľudu za upevnenie medzinárodnoprávneho postavenia Čínskej ľudovej republiky ... 643
2. Bedrna Karol Dr.:
Február 1948 ... 109
Účasť prokurátora v konaní podľa § 6 Osp. ... 814
3. Fischer J. Dr.:
Štát a právo vo VI. sväzku spisov Klementa Gottwalda ... 210
4. Glaser Eugen Dr.:
Dva roky zákona o hospodárskych smluvách ... 942
5. Goršenin K.:
Sovietsky súd a jeho úloha pri upevňovaní a rozvíjaní socialistického zriadenia (z časopisu Boľševik preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na Právnickej fakulte SU) ... 223
6. Hromada Juraj Dr.:
Štátna kontrola ... 257
7. Jampoľskaja C. A.:
O právnej norme a právnom pomere (z časopisu Sovietskoje gosudarstvo i pravo preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na Právnickej fakulte SU) ... 428
8. Kabin J.:
Boj nemeckého ľudu proti remilitarizácii západného Nemecka (z časopisu Boľševik preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na Právnickej fakulte SU) ... 24
9. Karp A. A.:
Plánovacie komisie výkonných výborov miestnych sovietov (z časopisu Sovietskoje gosudarstvo i pravo preložil Dr. Ondrej Poliak) ... 828
10. Kečekjan S. F.:
Sovietsky zákon podľa Stalinskej ústavy (z Vestníka Moskovskogo universiteta, serija obščesivenych nauk preložila Nora Viktoryová Dr.) ... 736
11. Király Pavol Dr.:
Prvý máj a právnici ... 401
Výsledky XIX. sjazdu slávnej strany Lenina a Stalina ... 805
12. K piatemu výročiu usnesenia Ústredného výboru VKS(b) o rozšírení a zlepšení právnického vzdelania v krajine (Sovietskoje gosudarstvo i pravo, č. 10/1951) ... 11
13. Králik Juraj Dr.:
Na 56. narodeniny nášho prezidenta ... 797
14. Krno D. M.:
Zločinnosť bakteriologickej vojny ... 550
15. Krupskij N. V.:
K otázke pojmu sovietskeho štátneho zriadenia (z časopisu Vestník Moskovskoga universiteta preložil Dr. O. Mošner) ... 933
16. Laco Karol Dr.:
Ústava Poľskej ľudovej republiky ... 853
17. Luby Štefan Dr.:
Zásada prevencie v Občianskom zákonníku ... 39
Smluvná zodpovednosť v občianskom práve ... 307
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" ... 620
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" (pokračovanie) ... 716
18. Morozov M. a Charlamov M.:
Za vysokú ideovú úroveň právnickej literatúry (z časopisu Boľševik preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na právnickej fakulte SU) ... 510
19. Nagy László:
Zákonník práce (z časopisu Jogtudományi Közlöny preložil Dr. A. Peter Záturecký) ... 449
20. Nikšová - Kuntscherová G.:
Trestný zákon v boji proti alkoholizmu ... 565
21. Ovčinnikova V.:
20 rokov kolchozného trudodňa (z časopisu Voprosy ekonomiki preložil prekl. kolektív katedry štátu a práva SSSR na právnickej fakulte SU) ... 154
22. Perényi József:
Podmienečný odklad výkonu trestu (z časopisu Jogtudományi Közlöny preložil Dr. A. Peter Záturecký) ... 960
23. Plank Karol Dr.:
Osobné vlastníctvo ... 406
Šírenie znalostí o štáte a práve ... 613
Inštitúcia odúmrte v našom dedičskom práve ... 917
24. Poláček František Dr.:
Zásada materiálnej pravdy, zásada vyhľadávacia a zásada voľného hodnotenia dôkazov ... 73
25. Polianskij N. N.:
Meždunarodnyj sud (recenzia Dr. Ján Tomko) ... 654
26. Spišiak Ján Dr.:
Nová právna úprava financovania národných a komunálnych podnikov ... 142
Akreditív - nový inštitút občianskeho práva ... 344
Medzipodnikové zúčtovanie ... 517
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" ... 620
V. Knappa "Vlastníctví v lidové demokracii" (pokračovanie) ... 716
Hospodárske smluvy v doprave ... 841
27. Steiner Ján Dr.:
Sťažnosť pre porušenie zákona podľa občianskeho súdneho poriadku ... 443
Koakvizícia a zákonné majetkové spoločenstvo ... 755
28. Stranícka práca v sovietskych úradoch (z časopisu Boľševik preložil Dr. Teodor Molčan) ... 299
29. Strechaj Rudolf:
Justícia do štvrtého roku Gottwaldovej päťročnice ... 1
Za upevnenie štátnej disciplíny ... 201
Pod mierovou zástavou Lenina - Stalina ... 505
XIX. sjazd VKS(b) nevyčerpateľný zdroj budovateľského nadšenia ... 709
K 35. výročiu Veľkej októbrovej socialistickej revolúcie ... 800
30. Tomko Ján Dr.:
Úloha Nemeckej demokratickej republiky v boji za mier ... 763
Poučenia plynúce z bodu 5 a 6 práce J. V. Stalina "Ekonomické problémy socializmu v SSSR ... 954
31. Vietor Martin Dr.:
Typy a formy štátu na území Slovenska ... 53
32. Viktory Nora Dr.:
Sovietske rodinné právo a starostlivosť sovietskeho štátu o matku, dieťa a rodinu ... 113
V. I. Lenin - učiteľ bojovnej straníckosti a hlbokého optimizmu vo vede ... 289
K 30. výročiu deklarácie o utvorení SSSR ... 913

II. Poznámky:

1. Výzva redakcie k čitateľom ... 80
2. Má súčasné medzinárodné právo svoju vlastnú základňu? (Dr. Oto Baník) ... 81
3. Zavinenie (Dr. František Poláček) ... 88
4. Z medzinárodného života (D. M. Krno) ... 92
5. Súbeh trestných činov (Dr. František Poláček) ... 179
6. Z medzinárodného života (Dr. Oto Baník) ... 183
7. "Úhrada osobných potrieb rozvedených manželov v prípade upustenia od výroku o vine." (Diskusný príspevok k stati Dr. Steinera) (Dr. Ivan Ottlyk) ... 271
8. Poznámky k článku Dr. Jána Steinera, uverejnenom v 10. č. P. O. roč. 1951 o úhrade osobných potrieb rozvedených manželov v prípade upustenia od výroku o vine (L. Daniš) ... 273
9. Z medzinárodného života (Dr. Ján Tomko) ... 273
10. Z medzinárodného života (D. M. Krno) ... 377
11. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 9 z r. 1951 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 381
12. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 10 z r. 1951 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 384
13. Rodinné právo v Čínskej ľudovej republike (Dr. Oľga Fidranská) ... 479
14. Z medzinárodného života (Dr. Ján Tomko) ... 482
15. Z medzinárodného života (Dr. Oto Baník) ... 593
16. Právo a chozrasčot. (Dr. Ján Spišiak) (recenzia Dr. Karol Plank) ... 597
17. Poznámky k výkladu § 65 tr. z. (Dr. Štefan Breier) ... 676
18. Z medzinárodného života (Dr. M Krno) ... 678
19. Pravo i nravstvennosť v socialističeskom obščevstve (M. P. Kareva) (recenzia Dr. Otokar Mošner) ... 685
20. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 1 - 2, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 691
21. Z medzinárodného života (Dr. Oto Baník) ... 775
22. Nový právní řád v lidové demokracii (Alois Neumann) (recenzia Dr. Otokar Mošner) ... 779
23. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 3 - 4, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 784
24. Z medzinárodného života (Dr. Ján Tomko) ... 894
25. Sborník "O otázkach kolchoznej výstavby v SSSR" (recenzia Dr. J. Kocková) ... 897
26. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 5 - 6, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 900
27. Z medzinárodného života (Dr. M. Krno) ... 976
28. Sovetskoje gosudarstvo i pravo č. 7, r. 1952 (recenzia Dr. M. Mičátek) ... 980

III. Zprávy z právnického sveta:

1. Za vyššiu ideovosť našej právnickej tlače. (Prejav povereníka spravodlivosti s. Rudolfa Strechaja a diskusné prejavy ministra spravodlivosti s Dr. Štefana Raisa, zástupcu redakčnej rady časopisu "Právnik", s. Dr. Viktora Knappa a zástupcu redakčnej rady časopisu "Právny obzor", s. Dr. Františka Mestitza na celoslovenskej konferencii dopisovateľov právnických časopisov dňa 27. apríla 1952) ... 570
2. Prednáška profesora Brandweinera, člena Medzinárodnej právnickej komisie, o vyšetrovaní používania bakteriologických zbraní na Kórei, prednesená na Slovenskej univerzite v Bratislave ... 663

IV. Prehľad časopisov ... 96, 186, 279, 388, 490,603, 696, 790, 905, 984.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET