Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(1) )

Články
Ovečková O.: Občianska spoločnosť a právny štát ... 4
Nikodým D.: Tvorba federálnej a republikových ústav ... 6
Kukliš P.: O obci ... 8
Fleiner - Gerster Th.: Budúcnosť švajčiarskeho práv. štátu ... 12
Böhmová A.: Analýzy premien právneho poriadku ČSFR ... 22
Colotka P.: Základné právo v právnom štáte ... 25
Macháček L.: Mládežnícke organizácie ako špecifická vrstva občianskej spoločnosti ... 28
Čambáliková M.: Odbory a legislatíva v procese formovania občianskej spoločnosti vo sfére práce ... 31
Stena J.: Občianska spoločnosť v súradniciach modernizácie Slovenska ... 34
Bárány E.: Poznámky o politickej moci a práve ... 38
Roško R.: Deetatizácia ako podmienka obnovenia občianskej spoločnosti ... 43
Zavacká K.: Názory na právny štát po vzniku Československa ... 49
Slapnicka H.: Zákaz majorizácie etnických skupín. Princíp majority a ochrany menšín ... 51
Svatoň J.: Politická činnosť a rozhodování v občanské společnosti a v právním státe ... 56
Nesrovnal V.: Súdna moc vo svetle reformy česko-slovenského civilného procesného práva ... 61
Koutná Ľ.: Niekoľko poznámok k právnej zodpovednosti štátu ... 65
Krčová E.: Súdna kontrola štátnej správy a právny štát ... 69
Harvánek J.: Právní stát: Pragmatizmus nebo hodnoty? ... 73
Ivaničková Z.: Matica slovenská ako prvok občianskej spoločnosti ... 75
Siváková D.: Slovenská národná rada (Analýza a činnosti v čase od 30. 11. 1989 do volieb 1990) ... 80
Kruková - Jaroszová M.: Politická kultúra a ústavné problémy fungovania orgánov štátnej moci ... 87
Varga Cs.: Nedeliteľné právo a právna štátnosť ... 92
Hungr P.: Demokracie, občanská společnost, právní stát ... 96

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET