Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(1) )

Články
Straus J.: Legislatíva v oblasti priemyselného vlastníctva ako prvok v trhovom hospodárstve ... 1
Drgonec J.: Právomoc Ústavného súdu Slovenskej republiky pri zabezpečovaní súladu právneho poriadku Slovenskej republiky s Ústavou Slovenskej republiky ... 14
Ivančák P.: Hlavné smery refederalizačných tendencií v Spolkovej republike Nemecko ... 25
Řehůřek M.: Možnosti samosprávy subjektov ekonomických a sociálnych záujmov ... 32
Barancová E.: Pracovná zmluva, mandátna zmluva a príkazná zmluva ... 44
Ovečková O.: Transformácia ekonomiky a právny štát ... 51
Kráľ J.: K problémom nového ústavného systému Slovenskej republiky ... 56

Informácie
Odlerová A.: Dedičské právo v USA ... 64
Hanzlík F.: K historii řešení otázky postavení Slováků v nově vznikající československé armádě na přelomu let 1944 - 1945 ... 66

Z vedeckého života
Chropovská V.: Konferencia "Právny štát, jeho koncepcie a inštitúcie" ... 70
Suchoža J.: Seminár "Medzinárodné rozhodcovské súdnictvo v SR" ... 72
Azud J.: Konferencia členov Stáleho arbitrážneho dvora v Haagu ... 75

Recenzie a anotácie
Poznámky k niektorým novým publikáciám o otázkach bezpečnosti a mieru (J. Azud) ... 78
I. Telec: Právo výkonných umělců v provozovatelské praxi (J. Švidroň) ... 82
K. Marek: K obchodním závazkovým vztahům (L. Janíková) ... 85
J. Ciagwa: Immunitet parlamentarny poslów Sejmu Slaskiego w latach 1922 - 1939 (L. Vojáček) ... 87
Košické skriptá z teórie štátu a práva (E. Bárány) ... 89
Študijné pobyty v zahraničí ... 92
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky. Ročník 1993 ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET