Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(1) )

Články
Nikodým D.: K niektorým otázkam pôsobnosti Ústavného súdu Slovenskej republiky ... 3
Bárány E.: Uplatniteľnosť druhej a tretej generácie ľudských práv podľa Ústavy Slovenskej republiky ... 12
Gajdošíková Ľ.: Sociálne zabezpečenie a ľudské práva ... 25
Ďurovčík J.: Postavenie fondu národného majetku Slovenskej republiky v procese transformácie ekonomiky ... 31
Horniaková Ľ.: Legislatívna úprava obchodovania s cennými papiermi na slovenskom finančnom trhu ... 39
Hruban L.: K některým otázkám přípravného řízení z pohledu novely českého trestního řádu ... 45
Biznárová I.: Postavenie honorárneho konzula ... 52
Vozár J.: Postavenie homosexuálov vo svetle práva ... 63

Informácie
Beneč Š.: Inštitút pre súdne expertízy v Poľskej republike ... 74

Z vedeckého života
Bárány E.: Konferencia "inštitucionálne hrozby parlamentnej demokracie; organizovaný zločin, terorizmus, korupcia. Európske štrukturálne odpovede" ... 76
Zavacká K.: Moskovské Medzinárodné fórum o fašizme ... 78
Seman T.: Konferencia "Aktuálne legislatívne, teoretické a právnoaplikačné problémy v oblasti verejnej správy" ... 81
Zachová A.: Workshop "Sociálne zabezpečenie a ľudské práva" ... 83
Zachová A.: Medzinárodný workshop "Postavenie prokuratúry pri ochrane ľudských práv" ... 84

Recenzie a anotácie
F. Sudre: La Convention européene des droits de l'Homme (E. Krčová) ... 87
Ľ. Grúň: Devízové právo (J. Králik) ... 90
J. Svoboda a kol.: Občiansky zákonník (J. Vozár) ... 92

Správy
Prof. JUDr. Jordán Girášek, DrSc., sedemdesiatnikom (J. Králik) ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET