Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(1) )

Články
Bárány, E.: Právo v postmodernej situácii ... 4
Nikodým, D.: Referendum v Ústave Slovenskej republiky ... 21
Šmid, M.: Priama aplikovateľnosť medzinárodného práva a jeho postavenie voči vnútroštátnemu právu ... 28
Keselý, V.: Investovanie a podnikanie cudzincov v Maďarskej republike ... 36
Žitňanská, L.: Štát, zákonodarstvo a hospodárska súťaž ... 53
Gregušová, D.: K algoritmizácii práva ... 61
Grúň, L.: Finančné právo a jeho uplatňovanie v podmienkach bankovej sústavy v Slovenskej republike ... 68

Informácie
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky I. ... 84
Nováčková, D.: Právna ochrana prostredníctvom Európskeho súdneho dvora ... 91

Z vedeckého života
Pavelková, B. - Srebalová, M.: Právo na životné prostredie - základné právo človeka ... 98
Mochnáčová, M.: Príprava komentára k Ústave SR ... 100

Recenzie a anotácie
H. Fenske - D. Mertsens - W. Reinhard - K. Rosen: Geschichte der politischen Ideen. Von der Antike bis zur Gegenwart (A. Bröstl) ... 102
Josef Bejček: Existenční ochrana konkurence (A. Černejová) ... 104

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET