Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(1) )

Články
Boele-Woelki, K.: Zásady UNIDROIT, Zásady európskeho zmluvného práva a medzinárodné súkromné právo I. (Ako aplikovať Zásady na zmluvy s cudzím prvkom?) ... 3
Ovečková, O.: Konkurzné právo a revitalizácia podnikov ... 16
Procházka, R.: Občianska neposlušnosť - legitímny disent? ... 28
Leštáková, D.: Právne účinky rozhodnutia správneho orgánu v oblasti živnostenského podnikania ... 44
Schelleová, I.: Česká právní úprava rozhodčího řízení ... 50
Grúň, L.: Vybrané kapitoly z histórie daňovej sústavy na Slovensku - prepychová daň ... 62
Kerecman, P.: Porotné súdy v slovenskom trestnom procese (1918-1940) ... 77

Z vedeckého života
Viktoryová, J.: Konferencia "Úmrtia previnilcov: tmavá stránka justície" ... 92

Recenzie a anotácie
V. Paul: Nejstarší památky mezinárodního práva (Š. Šebesta) ... 96
J. Malenovský: Mezinárodní právo veřejné. Obecná část. (V. Strážnická) ... 100
J. Munková: Právo proti nekalé soutěži. Komentář (J. Vozár) ... 104
J Chovanec: Cesta k zvrchovanosti Slovenskej republiky (Ľ. Cibulka) ... 106
J. Drobník - M. Damohorský: Zákony o ochraně životního prostředí a předpisy související - Texty s úvodními komentáři (M. Sobotka) ... 108

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET