Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2002; 85(1) )

Články
Gajdošíková, Ľ.: Transformácia sociálneho zabezpečenia ... 3
Gajdošíková, Ľ.: Odraz transformácie sociálneho zabezpečenia v právnom poriadku Slovenskej republiky od poslednej konferencie (od 1. júla 1999) ... 5
Szabo, M.: Reforma sociálneho poistenia v Slovenskej republike - aktuálne otázky ... 13
Král, J.: Hlavní teze koncepce pokračování důchodové reformy ... 20
Matlák, J.: Sociálnopoisťovací systém ... 33
Svoreňová, M.: Aktuálne problémy sociálneho zabezpečenia - vývoj dôchodkových dávok v rokoch 1992 až 2000 a miera solidarity v dôchodkovom zabezpečení ... 38
Závadská, E.: Sociálna reforma a správne súdy na Slovensku ... 45
Němec, M.: Postavenie doplnkového dôchodkového poistenia v transformácii sociálneho poistenia ... 53
Letková, T.: Porovnanie indikátorov sociálneho zabezpečenia s požiadavkami Európskej únie ... 61
Bodnárová, B.: Demografické zmeny ako rámec formujúci potrebu zmien v starostlivosti o starších ľudí ... 70
Capeková, J.: Základné princípy a charakteristika sociálneho právneho štátu ... 78
Kolesárová, J. - Lendacký, M.: Vybrané ekonomické aspekty reformy dôchodkového systému ... 83

The Report on the Conference „Transformation of Social Security“ ... 93

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET