Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2005; 88(1) )

Články
Dietz, A.: Francúzsky dualizmus a nemecký monizmus v autorskom práve - iba zdanlivý protiklad? ... 3
Kratochvíl, V.: Cesty individualizace trestní odpovědnosti, či konstatování trestní neodpovědnosti: hmotně právní nebo procesně právní problém? (Inauguračná prednáška) ... 13
Ďurica, M.: Úvahy o novele Zákona o konkurze a vyrovnaní (Pragmatizmus a ústavnosť) ... 32
Kubinec, M.: Právna povaha uznesenia valného zhromaždenia kapitálových spoločností a problematika jeho neplatnosti (niektoré aspekty) ... 44
Filko, J.: K novele zákona o obecnom zriadení ... 57
Handrlica, J.: Problematika koncepcie úradov typu nezávislého regulačného orgánu a jej reflexia v slovenskom právnom poriadku ... 67

Informácie
Adamová, Z.: Príprava novej európskej smernice o kolektívnej správe autorského práva a súvisiacich práv ... 94
Kopecký, P.: K problémom polysémie v právnickej francúzštine ... 98

Z vedeckého života
Chovanec, J.: Pocta profesorovi JUDr. et PhDr. Ladislavovi Hubenákovi, DrSc. ... 113
Jamrišková, M.: Správa o habilitačnej prednáške JUDr. Milana Ďuricu, PhD. ... 118

Recenzie a anotácie
Barancová, H.: Slovenské a európske pracovné právo (Janičová, E.) ... 121
Haworth, A.: Understanding the Political Philosophers. From Ancient to Modern Times (Pochopenie politických filozofov. Od najstarších čias po modernú dobu) (Bröstl, A.) ... 124
Dobrovičová, G.: Vybrané otázky recentných prameňov práva v Slovenskej republike (Orosz, L.) ... 128

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET