Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (1) )

Na prahu nového decénia ... 3

Články
K r o š l á k, D.: K teórii štruktúrovania právnych noriem (pokus o sémantickú analýzu v evolučnej perspektíve) ... 5
M a j e r č á k, T.: Ústavná koncepcia osobných práv a slobôd ... 16
H o d á s, M.: Imunita poslancov Európskeho parlamentu ... 30
G o g o v á, M. - B u d i a č, M.: Historický kontext formovania inštitútu vyvlastnenia a jeho reflexia de lege lata ... 47

Z vedeckého života
L a p č á k o v á, M. - M a j e r č á k, T.: Správa o vedeckej konferencii 15 rokov Ústavy Slovenskej republiky ... 72

Recenzie a anotácie
P a u l i č k o v á, A. - G r ú ň, L.: Finančné právo na Slovensku (K. Tekáčová) ... 78
M a r e k, K.: Smluvní obchodní právo. Kontrakty (M. Ďurica) ... 80
D i a n i š k a, G.: Sociálna psychológia a právnik (J. Čech) ... 81
H a m z a, G.: Wege der Entwicklung des Privatrechts in Europa (Cesta vývoja súkromného práva v Európe) (T. Gabriš) ... 84


Articles
K r o š l á k, D.: To the law structuring theory (an attempt at semantic analysis in the evolution perspective) ... 5
M a j e r č á k, T.: Constitutional Conception of Individual Rights and Freedoms ... 16
H o d á s, M.: Immunity of the deputies of the European Parliament ... 30
G o g o v á, M. – B u d i a č, M.: Historical context of expropriation´s formation and its de lege lata reflection ... 47

From Scientific Life ... 72
Book Reviews and Annotations ... 78

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET