Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2011; 94 (1) )

Obsah

Články
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy ... 3
G aj d o š í k o v á, Ľ.: Reforma sociálneho zabezpečenia: Okamihy a zastavenia ... 9
M a c k o v á, Z.: Dvadsať rokov transformácie sociálneho zabezpečenia ... 25
B a r i n k o v á, M. - K a k a š č í k o v á, J.: Otvorené otázky rodinných dávok pri striedavej starostlivosti o dieťa ... 66
D o l o b á č, M.: Poskytovanie cezhraničnej zdravotnej starostlivosti ... 75
K e č k é š o v á, M: Postavenie sociálnych služieb v systéme sociálneho zabezpečenia ... 81
L a c k o, M.: Poistná zásada vo svetle aktuálnych zmien ... 86
D e m e k o v á, Ľ.: Právne aspekty poskytovania zdravotnej starostlivosti osobe s mentálnym postihnutím v podmienkach zariadenia sociálnych služieb ... 95
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Závery z konferencie Sociálne zabezpečenie: Doterajšie výsledky a perspektívy ... 112


Contents

Articles
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Report from a conference organised by the Institute of State and Law of the Slovak Academy of Sciences Social Security: Results and Perspectives ... 6
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Social security reform: Moments and stops ... 9
M a c k o v á, Z.: Twenty years of transformation of social security ... 25
B a r i n k o v á, M. - K a k a š č í k o v á, J.: Open issues of family allowances for alternating child care ... 66
D o l o b á č, M.: Provision of cross-border health care ... 75
K e č k é š o v á, M.: Position of social services in the social security system ... 81
L a c k o, M.: Insurance principle in the light of recent changes ... 86
D e m e k o v á, Ľ.: Legal aspects of provision of health care to a person with mental illness in a social welfare facility ... 95
G a j d o š í k o v á, Ľ.: Conclusions of the conference Social Security: Results and Perspectives ... 113

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET