Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 1 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (1) )

Obsah

Članky
A l e x y, R.: Dvojaká povaha práva (preklad Bröstl, A.) ... 3
K u k l i š, P.: O verejnosprávnej činnosti (II. časť) ... 12
B a l o g, B. – T r e l l o v á, L.: Povinnosť parlamentu prijať zákon ?/!. ... 25
J a n č o, M.: Trust, fiducia a slovenské právo (I. časť) ... 44
Z á v a d s k á, E.: Poznatky z rozhodovacej činnosti súdov v sociálnych veciach ... 57
K u r i l o v s k á, L.: K niektorým aspektom účinnej ľútosti v nadväznosti na program leniency ... 66

Z vedeckého života
K r á l i č k o v á, B.: Správa z medzinárodnej konferencie 20 rokov aplikácie súťažných pravidiel na Slovensku
... 80
K o p a, M., K o p e č n ý, Z., P o d r a z i l, P., V y b í r a l, R.: Zpráva z konference Právo v umění a umění v právu ... 81
M l k v ý, M.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce Mgr. Petry Capandovej ... 87

Recenzie a anotácie
O v e č k o v á, O.: Zmluvná pokuta. Druhé, prepracované a doplnené vydanie (Janáč, V.)
... 90
F e k e t e, I.: Občiansky zákonník. Veľký komentár (Mazák, J.) ... 92
P ř i b á ň, J., H o l l ä n d e r, R. et al.: Právo a dobro v ústavní demokracii. Polemické a kritické úvahy (Svák, J.) ... 94
T r y z n a, J.: Právní principy a právní argumentace: k vlivu právních principů na právní argumentaci při aplikaci práva (Čurila, D.) ... 96
C h a r v á t, P.: Zrození státu. Prvotní civilizace Starého světa (Vyšný, P.) ... 98
H a v e l, B.: Obchodní korporace ve světle proměn. Variace na neuzavřené téma správy obchodních korporací (Csach, K.) ... 100
P a u l i č k o v á, A.: PENIAZE, Ako ich získať? (Marek, K.) ... 106


Contents

Articles
A l e x y, R.: The dual nature of law (translated by Bröstl, A.) ... 3
K u k l i š, P.: On a public administrative activity (Part II.) ... 12
B a l o g, B. – T r e l l o v á, L.: The Obligation of the Parliament to adopt the Law ?/! ... 25
J a n č o, M.: Trust, fiducie and Slovak law. (Part I.) ... 44
Z á v a d s k á, E.: Knowledge on social cases from the judicial decisions ... 57
K u r i l o v s k á, L.: To certain aspects of efficient repentance in connection with the leniency programme ... 66

From Scientific Life
K r á l i č k o v á, B.: Report from the international conference 20 Years of Application of Competition Rules in Slovakia ... 80
K o p a, M., K o p e č n ý, Z., P o d r a z i l, P., V y b í r a l, R.:: Report from the conference Law in Art and Art in Law ... 81
M l k v ý, M.: Report on the defence of the PhD thesis of Mgr. Petra Capandová ... 87

Book Reviews and Annotations
O v e č k o v á, O.: Penalty. Second revised and completed edition (Janáč, V.) ... 90
F e k e t e, I.: Civil Code. Extensive comments (Mazák, J.) ... 92
P ř i b á ň, J., H o l l ä n d e r, R. et al.: Law and good in a constitutional democracy. Polemical and critical considerations (Svák, J.) ... 94
T r y z n a, J.: Legal principles and legal argumentation: About the influence of legal principles on legal argumentation in the application of law (Čurila, D.) ... 96
C h a r v á t, P.: Birth of the State. Early civilizations of the Old World (Vyšný, P.) ... 98
H a v e l, B.: Corporation in the light of transformations. Variation to the open subject of corporation management (Csach, K.) ... 100
P a u l i č k o v á, A.: MONEY, How to Gain It? (Marek, K.) ... 106

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET