Právny obzor

4

Ročník 102

2019

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 1 | Ročník 100 | 2017

English version 

Storočnica Právneho obzoru

Články

Vylúčenie retroaktivity vo vzťahu k amnestii?
V r š a n s k ý, P.

K fenoménu kodifikácie súkromného práva
Š t e f a n k o, J.

Zákonný článok XXXVII/1875 a jeho vplyv na vývoj slovenského obchodného práva
H u s á r, J.

K problematike „actio libera in causa“ v súvislosti s trestným činom opilstva
H a m r a n o v á, D.

Právo a spotrebiteľ

Vzťah občianskeho a obchodného práva z aspektu právnej úpravy ochrany spotrebiteľa
O v e č k o v á, O.

Sto rokov Právneho obzoru

Emil Stodola – zakladateľ Právneho obzoru
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

Správa z konferencie organizovanej Ústavom štátu a práva Slovenskej akadémie vied „Analýza vývojových trendov v systéme sociálneho zabezpečenia
G a j d o š í k o v á, Ľ.

Medzinárodné sympózium Právo – Obchod – Ekonomika
C i s k o, L.

Oneskorená správa o 27. svetovom kongrese právnej a sociálnej filozofie vo Washingtone (27. júl – 1. august 2015) s výhľadom na rok 2017
B r ö s t l, A.

Recenzie a anotácie

Trestná zodpovednosť právnických osôb : Vybrané aspekty trestnej zodpovednosti právnických osôb v SR (L. Klimek)
T u r a y o v á, Y. – T o b i á š o v á, I. – Č e n t é š, J. a kol.


Ústav štátu a práva SAV | Zbierka.sk | Zakon.sk | Ombudsman | Občan.sk | Ústavný súd | MS SR


 

ISSN 0032-6984

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usapvera@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: kralovicova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2019 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET