Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(2) )

Články
Šebesta Š.: Spolupráca krajín strednej a východnej Európy v podmienkach transformácie spoločenského systému ... 105
Gašpar M. - Chovanec J.: Národné štáty - najstabilnejšia kategória súčasných štátnych útvarov ... 120
Kolaříková M.: Spôsoby privatizácie v ČSFR ... 132
Černejová A.: Hlavné zásady súťaže v práve Európskych spoločenstiev ... 143
Orosz L.: Komunálne voľby v zákonodarstve vybraných štátov strednej Európy ... 152
Azud J.: Kontinuita a diskontinuita česko-slovenského právneho poriadku a česko-slovenského štátu v rokoch 1939 - 1945 ... 164
Borhyová M.: K niektorým otázkam kongruových pomerov v prvej ČSR ... 167

Z vedeckého života
Bakošová E.: Nadácia Štefana Lubyho ... 176
Švidroň J.: 3 x o právnej ochrane intelektuálnych hodnôt ... 178
Jakubíková E.: Konferencia k 40. výročiu úmrtia prof. Františka Weyra (23. 10. - 25. 10. 1991) ... 182
Azud J.: Prvá konferencia Európskej asociácie pre výskum mieru 186
Krčová E.: Európsky univerzitný inštitút - vedecké pracovisko Európskych spoločenstiev ... 188
Horváthová T.: Informácia o prednáške: Kontradiktórnosť trestného a civilného procesu ... 190

Recenzie a anotácie
N. Bobbio: Democracy and Dictatorship (Demokracia a diktatúra) (A. Bröstl) ... 192
K. Tóthová: Štátna správa, samospráva, občan (E. Jakubíková) ... 195
M. Freund: Pracovné súdnictvo (K otázke znovuzriadenia pracovných súdov) (E. Krčová) ... 197
R. A. Kalamkarian: Princip dobrosoviesnosti v sovremennom meždunarodnom prave (J. Azud) ... 199

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET