Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(2) )

Články
Svák J.: Právo na súdnu ochranu ... 105
Závadská E.: Pôsobnosť prokuratúry po vydaní Ústavy SR (Netrestná oblasť) ... 117
Drgonec J.: Počítačová kriminalita podľa práva platného v Slovenskej republike ... 131
Cirák J.: Právna úprava právnických osôb v Občianskom zákonníku ... 141
Černejová A.: Kartelové dohody a subjekty týchto dohôd ... 154
Marek K.: K akciovým společnostem a podnikům se zahraničnou majetkovou účastí (po vydání Obchodního zákoníku) ... 167

Diskusia
Profant M.: Manažérske zmluvy ... 179

Informácie
Azud J.: Niektoré aktuálne medzinárodné aspekty mieru a bezpečnosti so zameraním na zahraničnopolitickú koncepciu Slovenskej republiky ... 184

Z vedeckého života
Madliak J.: Trestnoprávna konferencia ... 192
Krčová E.: René Cassin - nositeľ Nobelovej ceny mieru ... 194

Recenzie a anotácie
Nové učebné texty V. Veverka - J. Čapek - J. Boguszak, Základy teorie práva, J. Prusák a kol., Vybrané kapitoly z modernej teórie štátu a práva (E. Bárány) ... 196
J. Kincl - V. Urfus: Římské právo (I. Harama) ... 201
V. David: Historie mezinárodního práva a jeho vědy (E. Krčová) ... 203
D. G. Goyder: EEC Competition Law (Súťažné právo EHS) (A. Černejová) ... 205
R. Fico: Trest smrti v česko-slovenskom trestnom práve (a súvisiace medzinárodné aspekty). Účel trestu (filozofické, penologické a právne východiská) (J. Olej) ... 207

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET