Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(2) )

Články
Řehůřek M.: Personálny prvok verejnej správy ... 95
Azud J.: K otázke neporušiteľnosti a nemeniteľnosti hraníc, práv menšín a ľudských práv ... 108
Feťková G.: Rozhodovanie pri poskytovaní zdravotnej starostlivosti a v ďalších prípadoch upravených zákonom číslo 277/1994 Z. z. o zdravotnej starostlivosti ... 120
Hruškovič I.: Právne systémy vybraných krajín Perzského zálivu ... 127
Čipkár J.: Voltaire - bojovník za reformu práva ... 139

Informácie
Drgonec J.: Prehľad právnej úpravy publikovania právnych predpisov v československom štáte ... 149
Grúň M.: Procedúra "predbežných smerníc" podľa článku 177 Rímskej zmluvy a jej význam ... 159
Krčová E.: Rada Európy a proces jej rozširovania ... 162

Z vedeckého života
Colotka P.: Štvrté francúzsko-české a slovenské právnické dni ... 166
Řehůřek M.: Medzinárodná konferencia Spotrebiteľské organizácie a úloha spotrebných družstiev v strednej a východnej Európe ... 170

Recenzie a anotácia
O. Ovečková a kol.: Slovník obchodného práva (L. Žitňanská) ... 172
V. Strážnická - Š. Šebesta: Človek a jeho práva (E. Bárány) ... 173
J. Chovanec - P. Mozolík: Historické a štátoprávne korene samostatnosti Slovenskej republiky (Ľ. Cibulka) ... 176
Z. Jičínsky: Právní myšlení v 60. létech a za normalizace (J. Čipkár) ... 178
J. Chovancová: Liberalistické koncepcie spravodlivosti 20. storočia (J. Králik) ... 181

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET