Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(2) )

Články
Bárány E.: Moc a právo II ... 95
Grúň Ľ.: Nový devízový zákon ... 107
Malcevová E.: Tvorba práva v právnom štáte (Habilitačná prednáška) ... 119
Kalesná K.: Význam právnej komparatistiky v procese zákonov na ochranu hospodárskej súťaže (Habilitačná prednáška) ... 125

Diskusia
Žitňanská L.: K vzťahu ústavnoprávnej a zákonnej ochrany hospodárskej súťaže v Slovenskej republike ... 135

Informácie
Závadská E.: Poznatky o právnom postavení a o pôsobnosti ombudsmana v Holandsku ... 139
Šmid M.: Vývin morského práva v rámci Organizácie Spojených národov ... 153

Z vedeckého života
Colotka P.: Správa z medzinárodného sympózia "Fašizmus a ľudské práva" ... 161

Recenzie a anotácie
D. L. Cingranelli: Ethics American Foreighn Policy and the Third World (J. Azud) ... 165
Y. Guchet: La pensée politique (A. Bröstl) ... 167
D. Berg-Schlosser - T. Stammen: Einführung in die Politikwissenschaft (V. Kuvíčková) ... 168
K. Kalesná: Právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže (L. Žitňanská) ... 174
L. Vojáček: Celní právo a celní politika v procesu prvního sjednocení Německa (A. Vavríková) ... 175

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET