Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(2) )

Články
Bonell, M. J.: Zásady UNIDROIT a Zásady Európskeho zmluvného práva - podobné pravidlá pre zhodné ciele? ... 109
Vozár, J.: Právna úprava reklamy v právnom poriadku Slovenskej republiky II ... 129
Ovečková, O.: Zrušenie zmluvy zaplatením odstupného v obchodnom práve ... 139
Vrcha, P.: Poznámka k právněfilozofickým aspektům restitucí (nejen) zemědělského majetku v České republice ... 151
Daňo, J.: Zásahy hlavy štátu do legislatívnej činnosti parlamentu ... 157
Svák, J.: Parlamentné výsady v systéme common law u nás (Tézy habilitačnej prednášky) ... 168

Diskusia
Šmíd, M.: Úprava dlžného poistného a práva na vrátenie nespotrebovaného poistného pri zániku poistenia nezaplatením jednorazového poistného podľa Občianskeho zákonníka ... 180

Informácie
Beneč, Š.: Právne aspekty ochrany svedka ... 184
Pauliny, F.: Obnovené 50. zasadnutie Valného zhromaždenia Organizácie spojených národov "Verejná správa a rozvoj" ... 191

Recenzie a anotácie
E. Malcevová: Občan - občianska spoločnosť - právny štát (G. Dobrovičová - I. Kanárik) ... 195
J. Svák: Organizácia a činnosť orgánov ochrany práva (E. Bárány) ... 197
L. Grúň: Menové, bankové a devízové právo (J. Králik) ... 201
V. Smejkal - T. Sokol - M. Vlček: Počítačové právo (J. Vozár) ... 203

Správy
Obhajoba habilitačnej práce JUDr. Jána Sváka, CSc (S. Košičiarová) ... 206

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET