Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(2) )

Články
Pirč, J.: Ciele a princípy environmentálneho práva Európskej únie ... 93
Lapšanský, L.: Komunitárne právo proti obmedzovaniu hospodárskej súťaže a prístup k unikátnym zariadeniam ... 103
Mazák, J.: Nové exekučné právo v Slovenskej republike s osobitným zreteľom na efektívnosť núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí (teoretické a koncepčné otázky) (Habilitačná prednáška) ... 117
Čeplíková, M.: K niektorým aspektom právnej úpravy vzťahov štátu a náboženských organizácií na našom území po roku 1989 ... 133
Patakyová, M.: Nová právna úprava firemného registra v právnom poriadku Maďarskej republiky ... 147
Brhlíková, R.: Postmoderna v teórii medzinárodných vzťahov ... 157

Informácie
Vykopalová, H.: Kriminologie a nové dimenze zločinnosti ... 173

Z vedeckého života
Bárány, E.: Jubileum prof. JUDr. Oľgy Ovečkovej, DrSc. ... 179
Benčeková, E.: Správa z konferencie „Islamské právo a jeho prijímanie súdmi západoeurópskych krajín" ... 180

Recenzie a anotácie
V. Pavlíček a kol.: Ústavní právo a státověda. I. díl. Obecná státověda (J. Prusák) ... 183
Besenyei, L. - Fabó, T. - Fazekas, J. - Harsányi, G. - Kisfaludi, A. - Miskolczi Bodnár, P. - Nochta, T. - Ujvariné Antal, E.: A gazdasági társaságok. I., II. rész. (Obchodné spoločnosti. I. a II. diel) (M. Patakyová) ... 186
J. Marko: Autonomie und Integration. Rechtsinstitute des Nationalitätenrechts im funktionalen Vergleich (Autonómia a integrácia. Právne inštitúty práva národnosti vo funkcionálnom porovnaní) (A. Bröstl) ... 187
P. Mrkývka: Finanční správa (L. Grúň) ... 189

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET