Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2004; 87(2) )

Články
Beňa, J.: Legalita a legitimita dekrétov prezidenta ČSR a nariadení Slovenskej národnej rady z rokov 1940 - 1945 (inauguračná prednáška) ... 85
Laluha, I.: Federácia a slovenská štátnosť v kontexte historických skúseností a integračných trendov po roku 1990. Postoje Alexandra Dubčeka. (K 10. výročiu vzniku samostatnej demokratickej SR) ... 104
Colotka, P.: Systém prameňov európskeho práva ... 117
Somorová, Ľ.: Vstup Slovenskej republiky do Európskej únie a ústavné zmeny ... 140
Šišková, N.: Ochrana lidských práv jako součast procesu konstitualizace EU ... 150
Havlan, P.: Majetkoprávní podstata „institucionalizovaných“ vykonavatelů vlastnického práva a jiných majetkových práv územních samospráv v Česku ... 161

Informácie
Zavacká, K.: Pocta Františkovi Šamalíkovi ... 173
Kopecký, P.: K problematike ekvivalentácie politologických termínov štátny, národný a verejný vo francúzštine ... 175

Z vedeckého života
Kukliš, P.: Schopnosť vládnuť v strednej a východnej Európe ... 182
Dulak, A.: Druhé Právnické dni Karola Planka (správa z konferencie) ... 183

Recenzie a anotácie
Krsková, A.: Štát a právo v európskom myslení (N. Hrnčárová) ... 186
Plaza, S.: Historia prawa w Polsce na tle porównawczym. Częšé I.: X.-XVIII. Częšé II.: Polska pod zaborami. Częšé III.: Okres międzywojenny (M. Laclavíková) ... 189
Pauličková, A.: Nový zákon o cestovných náhradách a jeho aplikácia v praxi (B. Sovjaková) ... 193

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET