Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (2) )

Články
N i k o d ý m, D.: Poslanecká imunita de lege constitutione ... 85
B a r a n c o v á, H.: Štrajk len podľa zákona o kolektívnom vyjednávaní? ... 94
B a r i n k o v á, M.: Flexikurita - nový rozmer sociálnej ochrany zamestnancov v pracovných vzťahoch ... 109
M a t e j k a, J.: Ochrana všeobecných osobnostních práv v České republice ... 119
B e r d i s o v á, L.: Ludwig Wittgenstein a riadenie sa (právnymi) pravidlami ... 132

Z vedeckého života
C a p a n d o v á, P.: Správa o obhajobe doktorandskej dizertačnej práce JUDr. Mgr. Tomáša Gábriša, MA ... 144

Recenzie a anotácie
Conor Gearty: Civil Liberties (Občianske slobody) (E. Bárány) ... 147
S v á k, J. - K u k l i š, P.: Teória a prax legislatívy (E. Gogoláková) ... 151
G r o s p i č, J. - L o u d a, T. - V o s t r á, L.: Územní samospráva v České republice a v Evropě (J. Pažin-Hricková) ... 153
B ě l o h l á v e k, A. J.: Evropské a mezinárodní insolvenční právo (A. Pauličková) ... 155
C h o v a n c o v á, J.: Antológia z politickej a právnej filozofie (M. Večeřa) ... 156


Articles
N i k o d ý m, D.: Parliamentary immunity de lege constitutione ... 85
B a r a n c o v á, H.: A strike only according to the Collective Bargaining Act? ... 94
B a r i n k o v á, M.: Flexicurity - a new dimension of the social protection of employees in labour relations ... 109
M a t e j k a, J.: Protection of general personality rights in the Czech Republic ... 119
B e r d i s o v á, L.: Ludwig Wittgenstein and the (Legal) Rule-following ... 132

From Scientific Life ... 144
Book Reviews and Annotations ... 147

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET