Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2009; 92 (2) )

Články
H a n u š, L.: Ke smyslu a účelu práva z pohledu interpretace právních předpisů: argumentaci teleologickým výkladem (vázanosti soudce zákonem) ... 97
K a l e s n á, K.: Kto môže niesť zodpovednosť za porušenie súťažného práva? ... 123
K r á l i č k o v á, B.: Krok vpred na ceste k dosiahnutiu efektívneho súkromnoprávneho vymáhania súťažného práva – Biela kniha Európskej komisie o náhrade škody spôsobenej porušením súťažného práva ... 131
J a n č o, M.: Na dlhej ceste k Európskemu občianskemu zákonníku (II. časť) ... 139
H a n d r l i c a, J.: Opcie a limity možnej harmonizácie režimu zodpovednosti za jadrové škody v rámci Európskeho spoločenstva/Európskej únie ... 159

Diskusia
G y á r f a š, J.: Ústavný súd a Zmluva o ústave pre Európu: Niekoľko poznámok k argumentácii ústavného súdu ... 189

Z vedeckého života
J a n á č, V.: Správa z obhajoby dizertačnej práce Mgr. Adriána Tokára, LL.M. ... 195

Recenzie a anotácie
P a v l í č e k, V. a kol.: Ústavní právo a státověda II. díl : Ústavní právo České republiky, část 1. (2. podstatně rozšířené a doplněné vydání) (Beňa, J. – Gábriš, T.) ... 198
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A.: Pramene práva na území Slovenska. I. Od najstarších čias do roku 1790 (Vojáček, L.) ... 200
S k a l o š, M.: Historickoprávne aspekty slovensko-českých vzťahov. Rozdelenie ČSFR a ďalšia spolupráca (Macko, P.) ... 202
A d a m o v á, K.: Světla a stíny středověkého práva (Beňa, J. – Lysý, M.) ... 205
D a v i d, V. – S l a d k ý, P. – Z b o ř i l, F.: Mezinárodní právo veřejné s kazuistikou (Azud, J.) ... 207
G r o s s o v á, M. E.: Finanční právo se zaměřením na daňové právo (Pauličková, A.) ... 210


Articles
H a n u š, L.: Both to the meaning and objective of law from the point of view of legal regulations´ interpretation: method of argumentation by means of teleological interpretation (boundeness of a judge by law) ... 97
K a l e s n á, K.: Who May Be Liable for Competition Rules Infringement? ... 123
K r á l i č k o v á, B.: Step forward on the route to the achievement of an effective enforcement of the claims in competition law – White Paper on Damages Actions for Breach of the EC antitrust rules ... 131
J a n č o, M.: On the Long Way towards a European Civil Code (Part II.) ... 139
H a n d r l i c a, J.: Options and limits of a future harmonisation of the nuclear liability framework in the European CommunitiES/EÚropean Union ... 159

Discussion ... 189

From Scientific Life ... 195

Book Reviews and Annotations ... 198

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET