Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2012; 95 (2) )

Obsah

Članky
B á r á n y, E.: Cirkularita v práve ... 109
K l u č k a, J.: Vláda práva (Rule of Law) v medzinárodnom práve ... 125
J a n č o, M.: Trust, fiducia a slovenské právo (II. časť) ... 137
J á n o š í k o v á, M.: Nekonečný príbeh s otvoreným koncom? Vek, rozdielne zaobchádzanie a diskriminácia v judikatúre Súdneho dvora Európskej únie ... 151
Ď u r i š, M. – B u r d o v á, K.: Vybrané otázky právnej ochrany zraniteľných dospelých prostriedkami medzinárodného práva súkromného – zákon o medzinárodnom práve súkromnom a procesnom ... 164

Diskusia
U l a h e r, J. Tendencie oslabovania daňovej právomoci obcí pri dani z nehnuteľností
... 173

Z vedeckého života
B á r á n y, E.: Za JUDr. et PhDr. Zdeňkom Masopustom, DrSc. (26. 2. 1938 − 15. 3. 2012)
... 177
M a r j á k, D.: Správa z medzinárodného sympózia PRÁVO – OBCHOD – EKONOMIKA ... 178

Recenzie a anotácie
H r d i n a, I. A. – M a s o p u s t, Z.: Chrestomatie ke studiu filosofie práva (M. Káčer)
... 181
V o j á č e k, L. – K o l á r i k, J. – G á b r i š, T.: Československé právne dejiny (1918–1992) (A. Švecová) ... 183
N o v o t n á, M. – J u r č o v á, M. (ed.): Súkromné právo v európskej perspektíve (L. Lapšanský) ... 185
O v e č k o v á, O. a kol.: Obchodný zákonník. Komentár (T. Weissová) ... 190
Š v e c o v á, A.: Formálno-právna stránka zriadenia úkonov posledného poriadku na Slovensku do roku 1950 (A. Kluknavská) ... 191
H u b e r, R. Rome II regulation: Pocket Commentary (L. Kováčová) ... 193


Contents

Articles
B á r á n y, E.: Circularity in Law ... 109

K l u č k a, J.: Rule of Law in International Law ... 125
J a n č o, M.: Trust, fiducie and Slovak law. (Part II.) ... 137
J á n o š í k o v á, M.: Never-ending Story with a Open Final? Age and Different Treatment and Discrimination in the Case Law of the Court of Justice of the European Union ... 151
Ď u r i š, M. – B u r d o v á, K.: Selected issues of legal protection of vulnerable adults by means of private international law – the Slovak statute of private international law ... 164

Discussion
U l a h e r, J. Tendencies of limitation of tax competences of communities in the area of real estate tax ... 173

From Scientific Life
B á r á n y, E.: To JUDr. et PhDr. Zdenek Masopust, DrSc. (26. 2. 1938 − 15. 3. 2012) ... 177
M a r j á k, D.: Report from the international symposium LAW – TRADE – ECONOMY ... 178

Book Reviews and Annotations
H r d i n a, I. A. – M a s o p u s t, Z.: Chrestomathy to the study of law philosophy (M. Káčer) ... 181
V o j á č e k, L. – K o l á r i k, J. – G á b r i š, T.: History of Czechoslovak law (1918–1992) (A. Švecová) ... 183
N o v o t n á, M. – J u r č o v á, M. (ed.): Private law in the European perspective (L. Lapšanský) ... 185
O v e č k o v á, O. et coll.: Commercial Code. Comments (T. Weissová) ... 190
Š v e c o v á, A.: Formal and legal aspects of establishment of last order acts in Slovakia until the year 1950 (A. Kluknavská) ... 191
H u b e r, R. Rome II regulation: Pocket Commentary (L. Kováčová) ... 193

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET