Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 2 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (2) )

Obsah

Članky
Š a b o v á, Z.: Zásada nullum crimen sine lege a ukladanie sankcií v súťažnom práve ... 105
H o d á s, M.: Problematika názvov právnych predpisov a názvov právnych aktov Európskej únie ... 126
Káčer, M.: Prečo zotrvať pri rozhodnutom? (Kritika dichotomického myslenia) ... 137
H a n d r l i c a, J.: Medzinárodná energetická agentúra a jej význam pri harmonizácii administratívnych opatrení vo vzťahu k energetickej bezpečnosti štátu ... 149
M a r e k, K.: Smlouva komisionářská ... 165

Informácie
N e d b á l e k, K.: Odškodnění vyplývající z odpovědnosti státu – individuální výzkum ... 172

Z vedeckého života
B r ö s t l, A.: In memoriam Ronald Myles Dworkin (1931 – 2013) ... 178
C h o v a n c o v á, K.: Odstránenie prekážok v prístupe k spravodlivosti prostredníctvom mediácie v Európe ... 179
T a u c h e n, J.: Vědecké kolokvium „Zákon č. 1/1863 ř z., Všeobecný rakouský obchodní zákoník – inspirační zdroj českého obchodního práva“ ... 183

Recenzie a anotácie
K u k l i š, P., V i r o v á, V.: Vybrané problémy miestnej samosprávy (v komparácii niektorých štátov Európskej únie) (M. Hodás) ... 185
K r á l i č k o v á, B.: Súkromnoprávne aspekty protimonopolného práva (K. Kalesná) ... 188
S i d a k, M., D u r a č i n s k á, M. a kol.: Finančné právo (M. Filo) ... 189
H a l á s z, I.: Medzinárodná migrácia, krajania a volebné právo (Z. Koudelka) ... 191
G á b r i š, T.: Právo a dejiny: Právnohistorická propedeutika (J. Puchovský) ... 193
M o s n ý, P., L a c l a v í k o v á, M. (eds.): Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie (J. Horňáček) ... 195


Contents

Articles
Š a b o v á, Z.: The principle of nullum crimen sine lege and sanctions in competition law ... 105
H o d á s, M.: The issue of titles of the bills and of the legal acts of the European Union ... 126
Káčer, M.: Why Stick to Decided? (A Critique of Dichotomical Thinking) ... 137
H a n d r l i c a, J.: International Energy Agency and its role in the harmonisation of administrative measures concerning the national energy security ... 149
M a r e k, K.: Commission treaty ... 165

Information
N e d b á l e k, K.: Compensation arising from the liability of the State for individual research ... 172

From Scientific Life
B r ö s t l, A.: In memoriam Ronald Myles Dworkin (1931 – 2013) ... 178
C h o v a n c o v á, K.: Elimination of obstacles in access to justice through mediation in Europe ... 179
T a u c h e n, J.: Scientific colloquium “Act No. 1/1863 ř z., Austrian General Commercial Code – source of inspiration for the Czech Commercial Code“ ... 183

Book Reviews and Annotations
K u k l i š, P., V i r o v á, V.: Some problems of local self-government (comparison between some EU Member States) (M. Hodás) ... 185
K r á l i č k o v á, B.: Private-law aspects of antimonopoly law (K. Kalesná) ... 188
S i d a k, M., D u r a č i n s k á, M. et al.: Financial law (M. Filo) ... 189
H a l á s z, I.: International migration, countrymen and voting right (Z. Koudelka) ... 191
G á b r i š, T.: Law and history: Historical propedeutics (J. Puchovský) ... 193
M o s n ý, P., L a c l a v í k o v á, M. (eds.): Reform optimization in teaching history of state and law – new challenges for the 21st century (J. Horňáček) ... 195

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET