Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 2 | Ročník 100 | 2017

English version 

Články

Vývoj právnej úpravy vedúci k integrácii regulácie finančného sprostredkovania a finančného poradenstva ... 99
S l e z á k o v á, A.

Ako poznať dobrú právnu úpravu alebo od zabezpečovacích opatrení k analytickej právnej epistemológii ... 115
Š t e v č e k, M. – K o t r e c o v á, A.

Aktívna legitimácia verejného ochrancu práv v judikatúre Ústavného súdu SR ... 131
K a n z e l s b e r g e r, J.

Kúpne zmluvy uzatvárané on-line a kúpa digitálneho obsahu – úvahy o novej regulácii ... 143
J u r č o v á, M. – N o v o t n á, M. – A d a m o v á, Z. – D o b r o v o d s k ý, R.

Právo a spotrebiteľ

Kolektívne žaloby v spotrebiteľských veciach – terra incognita v Slovenskej republike? Kolektívne žaloby a podmienky konania – 1. časť ... 162
M a s l á k, M.

Sto rokov Právneho obzoru

Právnická jednota na Slovensku – pokračovateľka a zveľaďovateľka Právneho obzoru ... 183
O v e č k o v á, O.

Z vedeckého života

25 rokov od začatia činnosti Ústavného súdu ČSFR ... 188
V o z á r, J.

Jesenná škola práva 2016 (správa z podujatia) ... 190
K u č e r o v á, D. – L u k á č i k o v á, P. – M a r t i š k o v á, M.

Recenzie a anotácie

Smluvní svoboda a ochrana slabšího obchodníka (O. Ovečková) ... 193
B e j č e k, J.

Zborník z vedeckej konferencie: „Právna úprava správneho trestania“ (K. Tóthová) ... 197

Právna filozofia dvadsiateho storočia (A. Bröstl) ... 200
C o l o t k a, P. – K á č e r, M. – B e r d i s o v á, L.

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET