Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

Právny obzor | Číslo 2 | Ročník 101 | 2018

English version 

Články

Hľadanie pravdy v histórii práva (Inauguračná prednáška) ... 113
G á b r i š, T.

Dvadsiate výročie prijatia rozsudku Medzinárodného súdneho dvora vo veci Sústavy vodných diel Gabčíkovo – Nagymaros ... 128
V r š a n s k ý, P.

Osobitosti záväzkových vzťahov verejných výskumných inštitúcií ... 142
L a p š a n s k ý, L.

Teoretické východiská medzinárodnej justičnej spolupráce v trestných veciach ... 165
B e d n á r, D.

Účasť zamestnanca na štrajku ako prekážka v práci ... 181
Š v e c, M. – Ž u ľ o v á, J. – M a d l e ň á k, A.

Z vedeckého života

Jesenná škola práva 2017 ... 193
F a b i a n, D. – K u č e r o v á, D. – M a r t i š k o v á, M.

Výber ústavných sudcov ... 197
Š e l i g a, J.

XXVI. konference Karlovarské právnické dny ... 199

Recenzie a anotácie

D o m i n, M.: Volebné právo a volebné systémy (Mészáros, L.) ... 203

R a m p á š e k, M.: Advokát Vojtech „Tatenko“ Rampášek – nestor slovenskej advokácie (Gajdošová, M.) ... 205

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET