Právny obzor

4

Ročník 106

2023

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

po22023-batka-metenkanyc-report-

Správa z konferencie Interdisciplinárne aspekty postavenia transrodových ľudí v spoločnosti

Report from the international conference Interdisciplinary Aspects of the Status of Transgender People in Society

Prof. Mgr. Ľubomír Batka, Dr. theol., Katedra teórie práva a filozofie práva, Právnická fakulta UK v Bratislave
Mgr. Olexij Mychajlovič Meteňkanyč, PhD. Katedra teórie práva a filozofie práva, Právnická fakulta UK v Bratislave

Právny obzor, Volume 106, 2023, No. 2, pp. 162 - 166

Published online: 20.4.2023

 

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA.

Právny obzor je recenzovaný časopis a je indexovaný v databázach SCOPUS a HeinOnline (INDEX TO FOREIGN LEGAL PERIODICALS)

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2023 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET