Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(3) )

Články
Lloyd Cutler - Herman Schwartz: Ústavná reforma v ČSFR: E duobus unum? ... 201
Krčová, E.: Európsky integračný proces ("európska idea") - história, súčasnosť, perspektívy ... 224
Čič, M. - Gašparovič, I.: O niektorých otázkach novely Trestného zákona ... 235
Bárány, E.: Rokovacie poriadky Národného zhromaždenia prvej republiky ... 244
Drgonec, J.: Právo na zdravie vo svetle zákonov prijatých v ČSFR roku 1991 ... 255
Colotka, P.: O právnej ochrane výsledkov tvorby (Konspekt práce Jána Švidroňa "Tvorba a právo") ... 261

Z vedeckého života
Machajová, J.: Seminár o zabezpečení zlučiteľnosti česko-slovenského právneho poriadku s právom Európskych spoločenstiev ... 282
Ondrašik, M: Demokracie a federalismus v Evropě zítřka - přednáška univerzitního profesora dr. H. Schambecka ... 284

Recenzie a anotácie
Šamalík, F.: Právní stát kontra stalinizmus (E. Krčová) ... 291
Jaspers, K.: Otázka viny (Příspěvek k německé otázce) (E. Bárány) ... 292
Krejčí, J.: Problémy demokracie (E. Krčová) ... 294

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET