Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(3) )

Články
Kaiser G.: Viktimológia dnes ... 213
Šebesta Š.: Vysoký komisár KBSE pre národnostné menšiny ... 228
Ovečková O.: Premlčanie v Obchodnom zákoníku ... 244
Marek K.: Smlouva mandátní a smlouva komisonářská v obchodním zákoníku ... 262
Vyparina S.: Obsah a rozsah pojmu obchodného mena ... 268
Kmeť J.: Preukázanie neregulovanej ceny nehnuteľnosti ... 285
Orosz L. - Jankuv J.: K niektorým problémom ústavnosti zániku ČSFR a vzniku samostatnej Slovenskej republiky ... 289

Informácie
Colotka P.: Piaty erazmovský seminár z právnej teórie ... 301

Recenzie a anotácie
N. S. Simmonds: Central Issues in Jurisprudence (J. Prusák) ... 305
F. Fontette: Vocabulaire juridique (P. Colotka) ... 306
D. Hendrych: Základy správní vědy (P. Kukliš) ... 307
M. Novak: Duch demokratického kapitalismu (J. Čipkár) ... 308
F. Šamalík: O podstatě a záludnostech politiky (J. Čipkár) ... 310
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky ... 313

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET