Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1994; 77(3) )

Články
Bárány E.: Rub deetatizácie ... 209
Řehůřek M.: Vplyv verejnej správy na proces deetatizácie ... 215
Colotka P.: Ľudskoprávna dimenzia právneho štátu ... 219
Hohoš L.: Ľudské práva a sociálna spravodlivosť ... 222
Gašpar M.: Moderný demokratický štát ako štát právny ... 228
Malcevová E.: Občan - občianska spoločnosť - právny štát ... 232
Ďuriač M. - Koper J.: Konštituovanie občianskej spoločnosti v podmienkach právneho štátu ... 237
Lakatoš M.: O dvou základních stránkách právního státu ... 245
Roško R.: Občianske typy a budovanie právneho štátu (Charakteristika typov "oráč" a "priamak") ... 251
Čambáliková M.: Sociologická reflexia občianskych typov v období budovania právneho štátu (Charakteristika typov "zmocňovač" a "podrývač") ... 258
Macháček L.: Občianske typy v rodiacom sa právnom štáte v SR: "solitér" a "valaškár" ... 265
Nikodým D.: K niektorým otázkam úpravy deľby moci v Ústave Slovenskej republiky ... 271
Krsková A.: Sudca v právnom štáte ... 276
Pinz J.: Právnost státních funkcí v moderním právním státě 278
Skála J.: Funkce úřadu ombudsmana v právním státě ... 283
Azud J.: K otázke rozhodovania Ústavného súdu SR o súlade Ústavy SR s medzinárodnými zmluvami (o ľudských právach) ... 292
Dobrovičová G.: Interakcia občianskej spoločnosti a právneho štátu v ekonomickej oblasti ... 300
Kanárik I.: Mimoprávne problémy právneho štátu ... 303
Chovanec J.: Ústava Slovenskej republiky a jej demokratický charakter ... 312
Zavacká K.: Suverenita štátu a samourčovacie právo 320
Drgonec J.: Na margo miesta a úlohy ústavy v praxi slovenského právneho myslenia ... 325
Škula Ľ.: Poznámky k vzťahu štátu a cirkví v Slovenskej republike ... 333
Benčík M.: Trestné právo a kontrola kriminality ... 335
Mancel I.: Boj proti trestnej činnosti a práva občanov ... 340
The Conference "Rechtsstaat, its conceptions and institutions" (Summary) ... 344

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET