Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1995; 78(3) )

Články
Kresák P.: Decentralizovaný a centralizovaný model súdnej kontroly ústavnosti ... 185
Morščakovová T.: Ústavný súd Ruskej federácie, nové tendencie v rozvoji ústavného súdnictva ... 206
Klučka J.: Dodatkový protokol č. 11 k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv a základných slobôd ... 225
Colotka P.: Právnofilozofické úvahy k publikácii J. - F. Lyotard: O postmodernismu ... 232

Z vedeckého života
Nikšová G.: Medzinárodná konferencia "Národné a medzinárodné aspekty boja proti organizovanému zločinu a terorizmu" ... 242
Bárány E.: Správa z konferencie "Právna teória a právna filozofia na prelome tisícročí" ... 245
Weissová T.: Konferencia "Parlamentná demokracia a formovanie občianskej spoločnosti" ... 247
Černejová A.: Seminár "Dobrovoľné vyrovnanie ako možnosť prežitia podnikov" ... 250
Srebala O.: Týždeň európskeho práva ... 253

Recenzie a anotácie
O slobode a spravodlivosti. Liberalizmus dnes (J. Čipkár) ... 255
Blackwellova encyklopedie politického myšlení (M. Řehůřek) ... 257
A. Hamilton - J. Madison - J. Jay: Listy federalistů (V. Kuvíčková) ... 258

Správy
Správa o obhajobe kandidátskej dizertačnej práce JUDr. Marty Thurzovej (L. Orviský) ... 264

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET