Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1996; 79(3) )

Články
Prusák J.: Temporalita a retroaktivita právnych noriem ... 179
Magurová Z.: Legislatíva tretieho (neziskového) sektora na Slovensku (Úvahy de lege ferenda) ... 198
Šmid M.: Slovensko a Antarktický zmluvný systém ... 223
Grúň L.: Päťdesiat rokov povojnového vývoja devízového práva na Slovensku ... 232

Diskusia
Zemanovičová D.: Zákon o ochrane súťaže vyžaduje logický výklad ... 247

Informácie
Azud J.: Niekoľko poznámok k "Štúdii o rozširovaní NATO" ... 253

Z vedeckého života
Šamko P.: Tretia právnická fakulta v Slovenskej republike ... 258
Patakyová M.: Správa z konferencie "Environmentalizácie právneho poriadku Slovenskej republiky - možnosti a perspektívy" ... 259

Recenzie a anotácie
R. Boháčková: Základy konstrukce Kelsenovy ryzí nauky právní (A. Krsková) ... 261
J. Prusák: Teória práva (E. Bárány) ... 262
M. Bogdan: Comparative Law (A. Bröstl) ... 265
S. Košičiarová a kol.: Právo životného prostredia ... 268

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET