Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1997; 80(3) )

Články
Bröstl, A.: Právny štát v postmodernej situácii ... 211
Pavlíček, V.: Stát a právo v postmoderní situaci? ... 215
Prusák, J.: Princípy v práve ... 221
Večeřa, M.: Spravedlnost práva v pluralitě spravedlnostního hodnocení ... 228
Bárány, E.: Postmoderná situácia a ľudské práva ... 234
Nikodým, D.: Občan a normotvorba ... 240
Jirásková, V.: Ústavní reformy - součást diskusí o budoucnosti právního státu ... 245
Bujňáková, M.: Dodržiavanie princípov právneho štátu ... 250
Kanárik, I.: "Verejný záujem" v právnom štáte ... 256
Pinz, J.: Právní stát v postmoderní situaci ... 263
Hungr, P.: Právní status - normy a realita ... 272
Houbová, D.: Dimenze lidských práv ... 276
Ovečková, O.: Spravodlivosť ako kritérium hodnotenia správania v súkromnom práve ... 280
Kusá, Z..: Viditeľnosť štátu v životopisných rozprávaniach chudobných ľudí ... 285
Novák, F.: Socialně právní stát: umírající nebo perspektivní idea ... 291
Řehůřek, M.: Participačná demokracia a suverenita občanov ... 295
Orosz, L.: Forma vlády na prelome tisícročí (stredná a východná Európa - vybrané otázky) ... 300
Koper, J.: Štát a štátna elita v modernej situácii ... 307
Ďuriač, M.: Právny štát a niektoré súčasné sociálnopolitické doktríny ... 314
Gašpar, M.: Demokratický štát z hľadiska modernizmu a postmodernizmu ... 320
Colotka, P.: Vízia práva a štátu s postmodernou ozvenou ... 323
Kráľová, Ľ.: Postmoderná situácia a Slovensko ... 331
Čipkár, J.: Postmoderná situácia a jej východiská pre ďalší vývoj spoločnosti, štátu a práva ... 338
Hohoš, L.: Právo a výzva postmodernej situácie ... 345
Cvrček, F.: Předmoderní myšlení, postmoderna a právo ... 351
Zavacká, K.: K otázke postavenia európskych štátov mimo rozšírenej Európskej únie ... 357
Brhlíková, R.: Suverenita štátu ... 362
Chovanec, J.: Suverenita štátu vo svetle Ústavy Slovenskej republiky ... 365
Kuvíčková, V.: Koncepcia autonómneho jedinca v liberálnom štáte ... 369
Macháček, L.: Príprava občanov SR na európsku integráciu ... 372
Roško, R.: O D/P/EU-typoch s dôrazom na demokratizačný rozmer ... 378
Colotka, P.: State and Law in a postmodern Condition (The conference report) ... 386

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET