Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1998; 81(3) )

Články
Krsková, A.: Obrana filozofie práva alebo "nič nie je praktickejšie ako dobrá teória" ... 227
Vojčík, P.: Duševné vlastníctvo a vlastnícke právo ... 239
Cirák, J.: Pojem, funkcie a pramene zmenkového práva ... 247
Kerecman, P.: Zabezpečenie záväzkov prevodom práva (I. časť) ... 264
Kalesná, K.: Zodpovednosť za výrobok ... 276
Martincová, M.: Niektoré kolízne problémy obchodných a zmluvných vzťahov ... 293

Z vedeckého života
Bárány, E.: Sedemdesiate narodeniny prif. JUDr Jána Azuda, DrSc. ... 298
Spolupráca Slovenskej republiky s Medzinárodným ústavom pre zjednotenie súkromného práva (UNIDROIT) v Ríme ... 299
Brhlíková, R.: Správa z vedeckej konferencie "Problémy právneho štátu v Slovenskej republike ... 300

Recenzie a anotácie
M. Čič a kol.: Komentár k Ústave Slovenskej republiky (E. Bárány) ... 304
Š. Šebesta: Medzinárodná ochrana národností. Európsky štandard v dokumentoch (P. Vršanský) ... 308
J. Žatkuliak: Federalizácia československého štátu 1968-1970 (J. Beňa) ... 310
V. Balaš - P. Šturma: Kurs medzinárodního ekonomického práva (L. Grúň) ... 312
W. Brodzinski - D. Górecki - K. Skotnicki - T. Szymczak: Vzajemne stosunki miezdy wladza ustawodawcza a vykonawcza (Bialorus, Czechy, Litwa, Ruminja, Slowacja, Wegry) (Ľ. Cibulka) ... 315
J. Drobník - M. Damohorský: Lesní zákon a předpisy související - Texty s předmluvou; J. Drobník - L. Škoda - M. Damohorský: Zákon o odpadech a předpisy související - Zákony s poznámkami (S. Košičiarová) ... 316

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET