Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 1999; 82(3) )

Články
Fogaš, Ľ. - Mazák, J.: Rekodifikácia súkromného práva (Stav, perspektívy, východiská) ... 193
Řehůřek, M.: Verejná správa v Slovenskej republike: kontexty a atribúty ... 205
Vozár, J.: Generálna klauzula nekalej súťaže ... 213
Lapšanský, L.: Komunitárne právo odvodené a prístup k unikátnym zariadeniam ... 226
Košičiarová, S.: Administratívnoprávne aspekty nápravy následkov protiprávneho konania podľa predpisov o ochrane životného prostredia ... 243
Beňa, J.: Historiografia a rekonštrukcia vyhlásenia slovenského štátu 14. marca 1939 ... 251

Informácie
Pirč, J.: Akčné programy pre životné prostredie a nástroje ich realizácie v podmienkach Európskej únie ... 261

Z vedeckého života
Čič, M.: Reakcia na informáciu JUDr. Jozefa Vozára, CSc.: Medzinárodná konferencia „Sloboda prejavu" ... 270

Recenzie a anotácie
R. Zippelius: Das Wesen des Rechts. Eine Einführung in die Rechtsphilosophie (A. Bröstl) ... 271
I. Kamenec: Tragédia politika, kňaza a človeka. Dr. Jozef Tiso 1887-1947 (K. Zavacká) ... 273
J. Čipkár: Etika a právo životného prostredia (J. Pirč) ... 279
V. Babčák: Daňová správa a daňové konanie. Komentár (T. Seman) ... 281

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET