Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2001; 84(3) )

Články
Brhlíková, R.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie „Teoretickoprávne súvislosti vstupu suverénneho štátu do Európskej únie“ ... 171
Bárány, E.: Funkcionálna suverenita ... 177
Řehůřek, M.: Verejná správa SR v aproximácii k štandardu Európskej únie ... 182
Zavacká, K.: Suverenita vo víre 20. storočia ... 190
Tokár, A.: Suverenita a rozširovanie Európskej únie po summite v Nice ... 197
Colotka, P.: Záhady integračných implikácií ... 206
Gajdošíková, Ľ.: Tvorba práva a právnych inštitútov v kontexte úrovní rozhodovacích procesov so zameraním na sociálne zabezpečenie ... 213
International conference „The Legal Theoretical Context of Joining the EU by a Sovereign State“ (Summary) ... 219

Z vedeckého života
Králiková, K.: Zákaz zneužitia práva (VI. Lubyho právnické dni, 20.-21. 9. 2000) ... 221

Recenzie a anotácie
A. Gerloch: Teoria práva (K. Adamová) ... 227
P. Holländer: Nástin filosofie práva. Úvahy strukturální (A. Bröstl) ... 228
P. Havlan: Vlastnictví státu (K. Kirstová) ... 232

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET