Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2008; 91 (3) )

Články
V o z á r, J.: Právo na odpoveď ... 159
Š t e f a n k o, J.: Culpa in contrahendo alebo zodpovednosť za zavinenie v predzmluvných vzťahoch ... 170
H a n d r l i c a, J.: Právna úprava zodpovednosti za škodu spôsobenú jadrovou nehodou ... 190
B l a ž e k, R.: Teória dokazovania a jej odraz v ustanoveniach Trestného poriadku ... 216
H r a d i l o v á, V.: Úmluvy Haagské konference mezinárodního práva soukromého z pohledu zemí "common law" ... 227

Informácie
M a g u r o v á, Z.: Právna reforma týkajúca sa domáceho násilia ... 235

Z vedeckého života
C h o v a n c o v á, K.: Správa z medzinárodnej vedeckej konferencie Nové trendy v riešení sporov ... 238

Recenzie a anotácie
O r o s z, L. - J i r á s k o v á, V.: Ústavné právo porovnávacie. (Základy ústavného práva Českej republiky, Maďarskej republiky a Poľskej republiky) (E. Bárány) ... 242
K e c s k é s, L.: Polgári jog - A személyek joga (Občianske právo - Právo osôb) (I. Fekete) ... 244
S u c h o ž a, J. a kol.: Obchodný zákonník a súvisiace predpisy. Komentár (V. Janáč) ... 246
G r o s s o v á, M. E.: Základy práva pro neprávní obory (A. Pauličková) ... 248
P a u l i č k o v á, A.: Malý slovník daňového práva (Ľ. Maxima) ... 249
B ú š i k, J. - B e r č í k, P. - P a v e l k o v á, G. - K i š, M.: Organizácia a výkon štátnej správy v Slovenskej republike (J. Kormuth) ... 249


Articles
V o z á r, J.: Right to answer ... 159
Š t e f a n k o, J.: Culpa in contrahendo or liability for culpable conduct in precontractual relations ... 170
H a n d r l i c a, J.: Legal framework for the Nuclear Liability ... 190
B l a ž e k, R.: The theory of evidence and its effect in the Criminal Procedure Act ... 216
H r a d i l o v á, V.: The Conventions of Hague Conference on Private International Law from the view of "common law" countries ... 227

Informations ... 235
From Scientific Life ... 238
Book Reviews and Annotations ... 242

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET