Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2013; 96 (3) )

Obsah

Članky
H o d á s, M.: Vzťah slobody, bezpečnosti a právneho štátu (inter arma silent leges) ... 201
H a m u ľ á k, O.: Suverenita státu včera a dnes – k dynamice pojmu a hermeneutickým posunům v jeho chápání ... 222
V ý b o c h, J.: Niektoré otázky rozhodcovských doložiek v spotrebiteľských zmluvách z pohľadu posudzovania ich prijateľnosti ... 240
K u r i l o v s k á, L. – L e n h a r t o v á, K.: EÚ ako otvorená cesta restoratívnej justície ... 263
K l i m e k, L. – K l i m e k, R.: Genéza vzájomného uznávania justičných rozhodnutí v trestných veciach v EÚ ... 271

Z vedeckého života
S ť a h u l o v á, S.: Medzinárodná vedecká konferencia Trestný čin – trestnoprávne a kriminologické aspekty ... 293
D r g o, J. – S i s k o v i č, Š: Správa z medzinárodnej on-line vedeckej konferencie Reformná optimalizácia výučby dejín štátu a práva – nové výzvy pre 21. storočie ... 294
.
Recenzie a anotácie
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A. (eds.): Pramene práva na území Slovenska II. (T. Gábriš) ... 298
J a n k u v, J. – L a n t a j o v á, D. a kol.: Medzinárodné zmluvné právo a jeho interakcia s právnym poriadkom Slovenskej republiky (M. Sumková) ... 300
H a m u ľ á k, O.: Eurozatykač, tři ústavní soudy a dominance práva Evropské unie (M. Hodás) ... 303
H a n d r l i c a, J.: Jaderné právo (Právní rámec pro mírové využívaní jaderné energie a ionizujícího záření)(M. Novotná) ... 305


Contents

Articles
H o d á s, M.: Relationship of liberty, security and rule of law (inter arma silent leges) ... 201
H a m u ľ á k, O.: State Sovereignty Than and Now – on the Dynamics of the Concept and Hermeneutical Shifts in its Understanding ... 222
V ý b o c h, J.: Some issues of arbitration clauses in consumer contracts from the view of assessment of their acceptability ... 240
K u r i l o v s k á, L. – L e n h a r t o v á, K.: EU as an open way of restorative justice ... 263
K l i m e k, L. – K l i m e k, R.: Genesis of the Mutual Recognition of Judicial Decisions in Criminal Matters in the EU ... 271

From Scientific Life
S ť a h u l o v á, S.: International Scientific Conference “Crime – Criminal and Criminological Aspects“ ... 293
D r g o, J. – S i s k o v i č, Š: Report from the international online scientific conference “Reform Optimization of Teaching the History of the State and Law – New Challenges for the 21st Century“ ... 294

Book Reviews and Annotations
L a c l a v í k o v á, M. – Š v e c o v á, A. (eds.): Sources of law in the territory of Slovakia II. (T. Gábriš) ... 298
J a n k u v, J. – L a n t a j o v á, D. et al: International contract law and its interaction with law of the Slovak Republic (M. Sumková) ... 300
H a m u ľ á k, O.: European warrant, three constitutional courts and dominance of EU law (M. Hodás) ... 303
H a n d r l i c a, J.: Nuclear law (Legal framework for peaceful utilization of nuclear energy and ionizing radiation) (M. Novotná) ... 305

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET