Právny obzor

2

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 3 ( PRÁVNY OBZOR 2014; 97 (3) )

Obsah

V o z á r, J.: Europeizácia práva proti nekalej súťaži (Habilitačná prednáška) ... 217
K o b e r, J.: Omezení nuptuačního zastoupení na základě pohlaví a různice starší československé nauky (II.) (pokračovanie článku z predchádzajúceho čísla) ... 232
K o b e r, J.: „Československá cesta“ v nuptuačním zastoupení? Změny právních úprav a jejich kritika ... 245
K l u č k a, J.: Aplikácia medzinárodného práva ... 264
H o d á s, M.: Nariadenie Európskej únie z pohľadu normotvorby ... 280

Informácie
D o m i n, M.: Vecný rozsah inštitútu kontrasignácie aktov hlavy štátu v Španielsku ... 295

Z vedeckého života
K r á l i č k o v á, B.: Správa z medzinárodnej konferencie 20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects (20 rokov UNIDROIT Zásad medzinárodných obchodných zmlúv: skúsenosti a vyhliadky) ... 310
K r o p a j, M.: Research forum 2014: Štrukturálna pomoc EÚ pre výskum a inovácie – efekty, príležitosti a riziká ... 313

Recenzie a anotácie
K r á l i k, A.: Náhrady škody spôsobenej porušením súťažného práva (K. Kalesná) ... 319
Š k o p, M.: ... právo jazyk a příbeh (E. Bárány) ... 321
H a m u ľ á k, O.: Integrujíci se Evropa a suverenita České republiky (M. Káčer, L. Berdisová) ... 324
K o š i č i a r o v á, S.: Správny poriadok. Komentár (M. Srebalová) ... 327
S t r a p á č, P. a kol.: Orgány obchodných spoločnosti a družstva s judikatúrou (D. Treščáková) ... 328
S u c h o ž a, J. – B u j ň á k o v á, M. – Č e r v e n á, K. – . T r e š č á k o v á, D. – M a r j á k, D.: Účinnosť vybraných právnych inštitútov a ekonomicko-finančných nástrojov v systéme regulácie ekonomiky (L. Cisko) ... 330


Contents

Articles
V o z á r, J.: Europeization of unfair competition law (Inaugural lecture) ... 217
K o b e r, J.: The Limitation of Marriage by Proxy on the Ground of Sex and Disputes of the Older Czechoslovak Legal Doctrine (II.) (continuation of article from previous issue) ... 232
K o b e r, J.: There a Czechoslovak Way of Marriage by Proxy? Legal Changes and its Critics ... 245
K l u č k a, J.: Application of Public International Law ... 264
H o d á s, M.: Regulation of the European Union from the point of view of legislation ... 280

Information
D o m i n, M.: Objective scope of the mechanism of countersigning acts of the Head of the State in Spain ... 295

From Scientific Life
K r á l i č k o v á, B.: Proceedings of international conference „20 Years of UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts: Experiences and Prospects” (20 rokov UNIDROIT Zásad medzinárodných obchodných zmlúv: skúsenosti a vyhliadky) ... 310
K r o p a j, M.: Research forum 2014: EU Structural support for research and innovation – effects, opportunities and risks ... 313

Book Reviews and Annotations
K r á l i k, A.: Compensation for damage caused by violation of competition law (K. Kalesná) ... 319
Š k o p, M.: ... law, language and story (E. Bárány) ... 321
H a m u ľ á k, O.: Integrating Europe and sovereignty of the Czech Republic (M. Káčer, L. Berdisová) ... 324
K o š i č i a r o v á, S.: Code of Administrative Procedure. Comments. (M. Srebalová) ... 327
S t r a p á č, P. et al.: Bodies of companies and cooperatives with case-law (D. Treščáková) ... 328
S u c h o ž a, J. – B u j ň á k o v á, M. – Č e r v e n á, K. – T r e š č á k o v á, D. – M a r j á k, D.: Efficiency of selected legal mechanisms and economic and financial instruments in the system of regulation of economy (L. Cisko) ... 330

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET