Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1992; 75(4) )

Články
Suchoža, J.: Úvahy v obchodnom práve ... 297
Hanes, D.: Právne postavenie obchodnej spoločnosti medzi uzavretím spoločenskej zmluvy a zápisom spoločnosti do obchodného registra (predbežná spoločnosť) ... 312
Klapáč, J.: Ústredný orgán štátnej správy pre životné prostredie v Českej a Slovenskej Federatívnej republike ... 324
Řehuřek, M.: Všeobecné hodnotové atribúty samosprávy ... 339
Bárány, E.: Nad knihou Alvina Tofflera: Powershift. Knowledge, Wealth and Violence at the Edge of the 21st Century (Posun moci. Vedomosti, bohatstvo a násilie na prahu 21. storočia) ... 349
Zavacká, K.: Vplyv sovietskej právnej vedy na obsah česko-slovenského práva po roku 1948 ... 357

Diskusia
Azud, J.: Súvislosti zvrchovanosti ... 380
Vozár, J.: Občan versus lustračný zákon ... 383
Chovancová, J.: Otázka legitimácie a delegitimizácie vedy v postmodernizme ... 388

Z vedeckého života
Valentová, V.: Ombudsmanský systém v Rakúsku ... 393

Recenzie a anotácie
Dahrendorf, R.: Úvahy o revoluci v Evropě v dopise, který měl být zaslán jistému pánovi ve Varšavě (E. Bárány) ... 395
Ebke, W. F.: Internationales Devisenrecht (L. Grúň) ... 398

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET