Právny obzor

3

Ročník 105

2022

 

 
T E O R E T I C K Ý  Č A S O P I S  P R E  O T Á Z K Y  Š T Á T U  A  P R Á V A

ISSUE 4 ( PRÁVNY OBZOR 1993; 76(4) )

Články
Klučka J.: Miesto a postavenie zmlúv o ľudských právach a základných slobodách v právnom poriadku Slovenskej republiky ... 317
Čič M.: Ústavný súd Slovenskej republiky - orgán ochrany ústavnosti ... 329
Vozár J.: Ochrana osobnosti a sloboda slova a tlače ... 339
Chovancová J.: Súčasné liberalistické koncepcie spravodlivosti ... 347
Azud J.: K pojmu, definícii a úlohe medzinárodného práva v súčasnej etape ... 352
Pirč J.: Európske spoločenstvá a ochrana životného prostredia ... 362
Strážnická V.: Právny charakter Európskych spoločenstiev ... 375
Žilinčík P.: Niekoľko aspektov práva na informácie o životnom prostredí ... 390
Vyparina S.: Súčasné problémy s obchodným menom a ochranou proti zásahu do práva na obchodné meno ... 396
Borhyová M.: Recepcia rakúsko-uhorských právnych predpisov v oblasti náboženstva po roku 1918 ... 404

Z vedeckého života
Bárány E.: Konferencia o organizovanom zločine a terorizme v postkomunistickej spoločnosti ... 411

Recenzie a anotácie
R. Aron: Esej o slobodách (J. Čipkár) ... 413
R. H. Folsom - M. W. Gordon - J. A. Spanogle: International Business Transactions (A. Černejová) ... 415
M. Potacs: Devisenbewirtschaftung (Ľ. Grúň) ... 417
Zoznam právnych predpisov vyhlásených a oznámených v Sbírce zákonů České republiky - ročník 1993 ... 420

ISSN 2729-9228
(online)

ISSN 0032-6984
(print)

TEORETICKÝ ČASOPIS PRE OTÁZKY ŠTÁTU A PRÁVA. VYDÁVA ÚSTAV ŠTÁTU A PRÁVA SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED

THEORETICAL REVIEW FOR ISSUES OF STATE AND LAW. PUBLISHED BY THE INSTITUTE OF STATE AND LAW OF THE SLOVAK ACADEMY OF SCIENCES

REVUE THEORIQUE CONSACREE AUX QUESTIONS DE L´ÉTAT ET DU DROIT. PUBLIEE PAR L´INSTITUT DE L´ETAT ET DU DROIT DE L´ACADEMIE SLOVAQUE DES SCIENCES

THEORETISCHE ZEITSCHRIFT FÜR DIE FRAGEN ÜBER DEN STAAT UND RECHT. HERAUSGEGEBEN VON INSTITUT FÜR STAAT UND RECHTS DER SLOWAKISCHEN AKADEMIE DER WISSENSCHAFTEN

 

Redakcia | Editorial Office

Redakcia časopisu Právny obzor
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 962 325
E-mail: usappo@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Vydavateľ | Publisher

Ústav štátu a práva SAV, v.v.i.
Klemensova 19
813 64 Bratislava

Tel.: (+421) (2) 52 961 833
E-mail: usapsekr@savba.sk
Web: www.usap.sav.sk

Distribútor | Distributor

Wolters Kluwer s.r.o.
Mlynské Nivy 48
821 09 Bratislava

Tel.: (+421) 910 911 256
E-mail: jana.skypalova@wolterskluwer.sk
Web: www.wolterskluwer.sk

 
 

Copyright © 2000 - 2022 Ústav štátu a práva SAV | Ochrana osobných údajov | Design by Mgr. Peter Krákorník - AKRONET